Friday, September 30, 2016

ေအာင္ျမင္မႈကိုတားဆီးသည့္အရာ(အရႈံးေပးသည့္စိတ္ထားျခင္း)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္


ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘဝမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးသင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ အဆံုးအျဖတ္မေပးမိလွ်င္ အခ်ိန္လြန္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလုပ္ကို လုပ္သင့္ သည့္အခ်ိန္တြင္မလုပ္လွ်င္ေနာင္အခါတြင္ မလြယ္ကူေသာအရာမ်ားႏွင ပင္နိဂံုးခ်ဳပ္ ရလိမ့္မည္။ လူတိုင္းသည္ ဘဝတစ္ခု၏အျမင့္္ဆံုးေနရာကို မွန္းဆတတ္ၾကသည္။ ၎ထက္ပိုၿပီးေကာင္းေသာေနရာ ပိုမိုျမင့္မားေသာေနရာကို ျမင့္မားစြာမွန္းဆတတ္ၾကသည္။ မွန္းဆရုံမွ်သာ မွန္းဆတတ္ၾကၿပီး လက္ေတြ႔အမွန္တကယ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအနည္းငယ္ကို မစြန္႔လြတ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မွန္းဆသေလာက္ ခရီးမေပါက္ၾကေပ။
လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္တစ္ခုကို မစတင္မီ “ငါဒါကို လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား” “အေျခအေနပိုဆိုးသြားမလား” “လူေတြငါ့ကို ဝိုင္းၿပီးေျပာၾကမလား” ဆိုသည့္အရႈံးစိတ္ကိုထားတတ္ၾကသည္။  “လား”ဆိုသည့္မေရရာမႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ား၏ ေဝးရာကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ မိမိအပါအဝင္ လူတိုင္းသည္ အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ဖူးၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ေနၾကသည္ကို မိမိကိုယ္ကိုဆန္းစစ္ေလ့မရွိၾကေပ။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ “အရႈံး”ကို ရင္မဆိုင္လိုုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အရႈံးသည္ အႏိုင္၏ ဖခင္ဆိုသည္ကို နားလည္သေဘာ ေပါက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကြယ္လြန္ၿပီးျဖစ္ေသာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္း မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိေသာစကားမွာ “ေတာင္းလို႔ရရင္ရ ေတာင္းလို႔မရရင္ တိုက္ယူမယ္၊ တိုက္မယ္၊ ရႈံးတယ္၊ ထပ္တိုက္တယ္၊ ထပ္ရႈံးျပန္တယ္၊ ေနာက္ထပ္ထပ္တိုက္မယ္၊ ဒီလိုနဲ႔ေနာက္ဆံုေအာင္ပြဲရေရာ ဒါဟာသမိုင္းယုတၱိဘဲ” ဟူ၍ ေျပာေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔သည္ ေမာ္စီတုန္း၏စကားအရ အရႈံးစိတ္ကိုမထားဘဲ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ၿပီးေၾကာက္စိတ္မထားဘဲ အရႈံးစိတ္ကိုအႏိုင္ယူသင့္ပါသည္။ ငါလုပ္ႏိုင္ဆိုသည့္စိတ္မေမြးသေရြ႕ ကၽြန္မတို႔မလုပ္ခ်င္သည့္ အရာမ်ားကိုလုပ္ေနရပါလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ၾကေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ၾကေပ။ ေအာင္ျမင္ေသာသူအနည္းငယ္သာရွိၿပီး မေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ားပါသည္။ ထိိုသို႔မေအာင္ျမင္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ရည္မွန္းခ်က္မျပတ္သားျခင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ မျမင့္မားျခင္း၊ ပညာသင္ရန္ အခြင့္အေရးနည္းပါးျခင္း၊ စည္းစနစ္မရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း၊ စြဲၿမဲမႈမရွိျခင္း၊ မွန္ကန္စြာ မဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎အခ်က္မ်ားသည္ ဘဝဆံုးရႈံးမႈတြင္ အဓိကအ ေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစု၏အားနည္းခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္က “မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟုေျပာလိုက္ သည္ႏွင့္ အရာအားလံုးလက္နက္ခ်ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ဓာတ္သည္“ေအာင္စိတ္” ရွိသည္ ျဖစ္ေစ“အရႈံးစိတ္” ရွိသည္ျဖစ္ေစ အရႈံးစိတ္ကိုလက္မခံဘဲ ေအာင္စိတ္ေမြးပါက မိမိကံၾကမၼာကို မိမိပိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အရႈံးစိတ္ေမြးလွ်င္ မိမိကံၾကမၼာသည္ သူတစ္ပါး၏လက္ေအာက္တြင္ ခစားရပါလိမ့္မည္။
ရုန္းကန္လႈပ္ရွားရသည့္ ဇုန္ထဲတြင္ေနထိုင္ၾကေသာလူနည္းစုမ်ားသည္ ဇြဲ၊ လံု႔လဝီရိယရွိမႈႏွင့္ စြန္႔စားမႈ၏ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ၎တို႔ေတြ႔ႀကံဳရေသာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို  ယာယီဆံုးရႈံးမႈဟု သေဘာထားၾကသည္။ ထိုယာယီဆံုးရႈံးမႈကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ မိမိတို႔လိုခ်င္ေရာက္ခ်င္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိၾကသည္။ လူအမ်ားစုသည္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ လက္ေျမာက္အရႈံးေပးတတ္ၾကသည္။ ဘဝတြင္ေအာင္ျမင္ခ်င္ေသာသူမ်ားက ၎တို႔၏ဆံုးရႈံးမႈကို လက္မခံဘဲ ဆက္လက္၍ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ထိုလူမ်ားအတြက္ အၿမဲထာဝစဥ္ေစာင့္ႀကိဳေနေပလိမ္႔မည္။
ထိပ္ဆံုးတစ္ေနရာကို ေရာက္ရွိလာသည့္ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲမွန္သမွ်သည္ ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈႏွစ္ခုစလံုးကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ သာမန္လူမ်ားသည္ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္းမွန္သမွ်ကို  လက္ေျမွာက္အရႈံး ေပးျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဆံုးရႈံးမႈသည္ မိမိဘဝေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အခိုက္အတန္႔လွည့္စား ခ်က္မ်ားသာျဖစ္သည္။ မိမိတို႔မယံုလွ်င္ ေရွ႕ဆက္တိုးသင့္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းသည္ အခက္အခဲေယာင္ေဆာင္၍ မ်က္ႏွာဖံုးအုပ္ၿပီးလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုအခက္အခဲေယာင္ေဆာင္ၿပီးလာသည့္ မ်က္ႏွာဖံုးကိုခြာ ၾကည့္လိုက္သည့္အခါတြင္ အခြင့္အလမ္းကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္သည္မ်ားျဖစ္ရန္အတြက္ မိမိမလုပ္ခ်င္သာ အရာမ်ားလုပ္ေနရသည္မွာ တဒဂၤအခိုက္အတန္႔မွ်သာျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈလိုခ်င္ေသာသူမ်ားသည္ အရႈံးရွိလွ်င္ အႏိုင္လည္းရွိႏိုင္သည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႔၏ စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲထာဝစဥ္မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ အမ်ားႏွင့္မတူေသာ ႀကိဳးစားမႈႏွင့္ ႀကိဳးစားလွ်င္ အမ်ားမခံစားရေသာ ေအာင္ျမင္မႈအရသာကို ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္မဆိုင္ႏိုင္လွ်င္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းကို ဆံုးရႈံးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္ျဖစ္ေစ မေလ်ာ့ေသာဇြဲျဖင့္ ဆက္လက္၍ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ကို ခံစားၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ အရႈံးသည္လူမ်ားကို စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ လုပ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ရန္အတြက္ ရင့္က်က္မႈကို ေပးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေလးနက္သည့္ အသိဥာဏ္မ်ားသည္ ဘဝ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားထဲမွ ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရရင္ရ၊ မရလွ်င္ ထပ္လုပ္မည္ဆိုသည့္စိတ္ ႏွင့္ အရႈံးအေပးဘဲ“ရေအာင္လုပ္မည္”ဆိုသည့္ စိတ္ျဖင့္ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္ဟု တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
ကိုးကားခ်က္။ ။ No 1စာအုပ္
ၿခဲင္းမူးေပ
(စႏၱာခမ္း)

Thursday, September 29, 2016

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းက HARVARD Kenndy School အဖြဲ႕ကို ရင္းႏွီးစြာလက္ခံေတြ႕ဆံု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္


၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္(၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ HARVARD Kenndy School (ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္)အဖြဲ႕သားမ်ားကို ရံုးအဖြဲ႕မွဴးဆရာေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းက ရင္းႏွီးစြာ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ႔သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ HARVARD Kenndy Schoolအဖြဲ႕မွ DEAN WILLIAMS သည္ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႕၏ ေနထိုင္ရာေဒသအသီးသီးႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ ပအို၀္းလူမ်ဳိးတို႕၏ ေတာ္လွန္ခဲ့ရေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိလို၍ ေမးျမန္းကာ ရံုးအဖြဲ႕မွဴး ေစာခြန္ေက်ာ္၀င္းက အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ HARVARD Kenndy School အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အဘ ဦးေအာင္ခမ္းထီက ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။

ခြန္ဗန္ထို


လုံုၿခဳံေရးကိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ(SSR) ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Royal Star ဟုိတယ္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ အားလုံးပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ လုံၿခဳံေရးကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္မွ (၂၉)ရက္အထိ ပအို၀္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(PNLO)ႏွင့္ ILO မွ Mr.Mattew Maquire တို႔ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္း(SSR)ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႔ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေသာ အခ်က္မ်ားမွာ-ကာကြယ္ေရးက႑ အ၀န္းအ၀ုိင္းတစ္ခုုလုံးအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရန္။ အစုိးရအေနျဖင့္ တစ္စုိက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္။ လႊတ္ေတာ္ႀကီးၾကပ္မႈအခန္းက႑။ ကာကြယ္ေရးက႑တြင္ ျပည္သူ႕စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ-အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ လာျခင္းအား အားေပးရန္စသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
လုံၿခဳံေရးကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(PNLO)၊ ပအို၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)လူငယ္အဖြဲ႕၊ ပအို၀္းဥပေဒအဖြဲ႕၊Demoအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတာင္တန္း လူငယ္လူမႈကူညီေရးအသင္းတုိ႔ လူဦးေရ(၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေအာင္ထြိဳက္ေဗြ

စြဳမ္;နီ,မာ,စြစ္,လီေဖ;ေသြာ႔ ေငါ၀္းသံြငြါ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္
နီပအို၀္;လို,မ်ုိ,ဖံု; မဥ္;ေလြာက္,နာ;လြဥ္,ေႏြာင္, ရြဳမ္ၿဖဲုင္,ကို ကပါဒ်ားအတိြဳင္,ေနာ၀္, အမိြဳင္သြတ္,တဗာ;  အီ;လခ်ာဗာ; ခမ္းထီ အမန္;သြဴ။


ခြန္ခၽြန္း(မဲုင္းေကာင္)

Wednesday, September 28, 2016

မေမ့သင့္မေပ်ာက္ကြယ္သင့္ေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာလက္မႈပညာမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္


ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ လူေနမႈဘ၀သည္ သမိုင္းေၾကာင္းခိုင္မာထင္ရွားေသာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္သမိုင္းမ်ားကို အစဥ္ထာ၀ရတန္ဖိုး မထားရွိျခင္းေၾကာင့္ေမွးမွိန္ျခင္းမ်ားျဖင့္လည္းမကင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ တခ်ိဳ႕အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ဖံုးကြယ္ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္လာေနာက္သားလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေကာင္းစြာမသိရွိရဘဲ ဇေ၀ဇ၀ါျဖင့္ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။ မိမိတို႔ ပအို၀္းလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္သမိုင္း အထင္အရွားရွိေနျခင္းကိုယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားသည္ က်မ္းစာအဖံုဖံုစံုလင္စြာေလ့လာမွတ္သားရမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈအေမႊအႏွစ္မ်ားထင္ရွားရွိေနျခင္းကိုသိရမည္ျဖစ္သည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကစို႔။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားမွ “ေတာင္းပ်ာ” သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသံုးအေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခါးပတ္တြင္ ခ်ိတ္တြဲယူေဆာင္ထားၿပီးဓားႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ထားေသာအရာျဖစ္၍ ႏွီး၀ါးျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာလက္မႈပညာတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္သမားမ်ားအတြက္ စူး၊ ေဆာက္၊ တူ၊ သံထည့္သြင္းယူေဆာင္ရန္ အသံုးျပဳေသာပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ “ေဖာ့” သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ရိုးရာလက္မႈပညာျဖစ္၍ ၀ါးႏွီးျဖင့္ယက္လုပ္ထားသည့္ ျမန္မာအေခၚ ပလိုင္း အမ်ိဳးအစား ျခင္းေတာင္းတစ္မ်ိဳး ပင္ျဖစ္သည္။ “ေမေနာ္” သည္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေမေနာ္သည္ အသီးအရြက္ထည့္စရာေတာင္းဟုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏုတ္ရာတြင္ အပင္ျပတ္သြားေသာ ၾကက္သြန္ဥကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သနပ္ဖက္ေလွာ္ၿပီးခ်ိန္ ေလွာ္ၿပီးသနပ္ဖက္ေျခာက္ကိုထည့္ရန္ေသာ္လည္ေကာင္းအသံုးျပဳေသာေတာင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ “ယံုး“ သည္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး စပါးထည့္ရန္ အထူး ယက္လုပ္ထားေသာ ေတာင္းႀကီးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ “ေက်ာက္က်ီႏွင့္ လံုးျခြ” ေက်ာက္က်ီသည္ ႏြားေခ်းက်ံဳးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာအရာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး “ေက်ာက္က်ီ”ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ “လံုးျခြ” ႏွင့္တြဲသံုးမွသာလွ်င္ ႏြားေခ်းက်ံဳးရန္အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပအိို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ “ ေက်ာက္က်ီႏွင့္လံုးျခြ” ႏွစ္မ်ိဳးတြဲသံုးေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ “ထီေဆ့” သည္ ေရထည့္ရန္ အတြက္ဗူးသီးကို ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ထားေသာအရာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တရားနာေရစက္ခ်ရာတြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ၿခံသြားရာတြင္ ေသာက္စရာေရးဗူးအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားရာတြင္ ခရီးေဆာင္ေရဗူးအျဖစ္ေသာ္လည္ေကာင္း ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အသံုးအေဆာင္တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ “ ေျခာင္းေပြး“ သည္ သနပ္ဖက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာကိရိယာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေလွာ္ၿပီးေသာသနပ္ဖက္မ်ားကို အရြက္လိုက္ေရြးၿပီးေခြထည့္စရာအျဖစ္ ေျခာင္းေပြးကိုအသုံးျပဳၾကပါသည္။ ေျခာင္းေပြးသည္ သနပ္ဖက္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာအသံုးျပဳေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ “ သြဳမ္တြိဳင္” သည္ ေက်းလက္ေနပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္းတြင္ မီးဖိုေပၚ၌တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး “ ထီတေတာက္ႏွင့္ ထီေဆ့” မ်ားသည္လည္း ‘သြဳမ္တြိဳင္’ ေပၚတြင္ တင္ေလ့ရွိပါသည္။ “ေတာင္းပြိဳ” သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္လြယ္အိတ္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားရာတြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျခံသြားရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္းအသံုးျပဳၾကပါသည္။ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရိုးရာ “ေတာင္းပြိဳ” မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္မ်ားျဖင့္အေရာင္မ်ိဳးစံုယက္လုပ္ၾကၿပီး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အရာတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ “ဖြိဳင္ဟံး” သည္ ေက်းလက္ေနပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္တြင္ ယေန႔တိုင္အသံုးျပဳေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ “နကဲင္း” သည္ ေပါင္းရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမက္ခင္းပင္မ်ားကိုရွင္းလင္းရာ၌လည္းေကာင္း ေက်းလက္ေနေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အသံုးျပဳေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ “လမ္းပ” သည္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေခါင္းေပါင္းရန္အတြက္ အသံုးအေဆာင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီးအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ “ကတူးေပါက္”ဟုေခၚဆိုိၿပီးမိန္းကေလးမ်ားအတြက္ “ပ၊ လမ္းပ” ေနရာေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခၚဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။ ပအို၀္းတိိုင္းရင္းသားမ်ားပြဲလမ္းသဘင္ က်င္းပေသာေနရာမ်ားတြင္ ပအို၀္းရိုးရာ၀တ္စံုမ်ားကို ၀တ္ဆင္ၿပီး “တ၊ပ” မ်ားကိုေခါင္းေပၚေပါင္းၿပီး အသံုးျပဳၾကပါသည္။ “ကတူးခ်ဲ႕” သည္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အလွအပ၀တ္စားဆင္ယင္သည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာရိုးရာ “ဆံထိုး” တစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ မေမ့သင့္မေပ်ာက္ကြယ္သင့္ေသာရိုးရာလက္မႈပညာမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္ ရိုးရာပစၥည္းမ်ားကို မပေပ်ာက္္ေအာင္ လူႀကီးမ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားက၀ိုင္း၀န္းဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမွသာလွ်င္ မ်ိဳးဆက္သစ္ အနာဂတ္ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္လည္း တန္ဖိုးရွိေသာေရွးဘိုးဘြား၊ ေဘး၊ ဘီဘင္ခ်န္ထားေပးခဲ့ေသာ အေမႊအႏွစ္မ်ားကိုေကာင္းစြာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပအို၀္းရိုးရာလက္မႈပညာမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေက်းရြာတိုင္း၊ ေက်းရြာတိုင္းသိရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ရိုးရာလက္မႈပညာမ်ားကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္မွာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးလူတိုင္း တာ၀န္ရွိၾကသည္ဟု မိမိယံုၾကည္ပါသည္။ ပအို၀္းရိုးရာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို စာေရးသူအေနျဖင့္ သိရွိသေလာက္သာတင္ျပေရးသားျခင္းျဖစ္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထပ္မံရွာေဖြဖတ္ရႈၾကပါရန္ တင္ျပရင္းနိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္ ။ ။ ျပည္ေထာင္စုထဲကပအို၀္း ။ 
မ်င္းမိုရ္ခမ္းမူးေပး

ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ျမန္မာႏုိင္ငံစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ စီပြားေရးဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ေရးထိုး သည့္ စာခြ်န္လႊာအရ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရ-ပုဂၢလိကပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီကေန႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္၊ Royal Star Hotel တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ႏြားေမြးျမဴေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏို႔စားႏြား ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို တႏိုင္တပိုင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုခ်ဲ႕တြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါသည္။
၎ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏြားႏို႔ေသာက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏြားႏို႔သည္ ေစ်းကြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ ႏြားႏို႔သည္ က်န္းမာေရးအရ ေကာင္းမြန္အရာျဖစ္သည္ဟု လက္ခံေခတ္စား လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းေသာ ႏြားႏို႔မ်ားကို အမွီျပဳေနရၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ ႏြားႏို႔လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးဖြ႔ံၿဖိဳးလာေစရန္ အစိုးရက ေခ်းေငြစနစ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ရာသီဥတု မွ်တၿပီး ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အဓိက လုပ္ကိုင္ေနေသာ ပအို၀္းေဒသတြင္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းပါ တြဲ၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ေမြးျမဴေရးပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာခ့ဲပါသည္။
“ကြ်န္ေတာ့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အျမင္ေပါ့၊  ကြ်န္ေတာ့္တို႔ ပအို၀္းေဒသေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနတယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒီလိုေျပာင္းလဲလာတဲ့ စနစ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဒီလို ႏို႔စားႏြားပါ တြဲၿပီး ေမြးျမဴရင္ ႏို႔ေခ်းလည္း ရမယ္၊ ဒါျပင္ သက္ဆိိုင္ရာ ေမြးျမဴေရးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဒါမွလည္း မိသားစုအဆင့္ကေန ေနရာေဒသတစ္ခု အတြင္းအထိ ၀င္ေငြက မ်ားလာမွာေပါ့၊ အခက္အခဲေတာ့ ရွိမွာေပါ့ေလ၊ ဒါေပမဲ့ အခု သူတို႔သြားမဲ့ စနစ္မွာ ပါ၀င္ရင္ေတာ့ အခက္အခဲမ်ား နည္းသြားမွာေပါ့” ဟု အဆိုပါ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေလ့လာသူ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) အတြင္းေရးမွဴး(၄) ျဖားခြန္ဆရာကိုးက ေျပာပါသည္။
ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ႏို႔စားႏြားစာမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္ႀကီးစုရပ္ကြက္ေန ႏြားေမြးျမဴသူ ဦးလွေမာင္က ေျပာပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ စီပြားေရးဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနတို႔ ေရးထိုးသည့္ စာခြ်န္လႊာအရ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏို႔စားႏြားေမြးျမဴရန္ ေျမဧက(၁၀) အနည္းဆံုးရွိသူမ်ားကို မတည္ေငြ ထက္၀က္ေက်ာ္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

ခြန္ထင္;ေလေအာင္;Powered by Blogger.