Friday, August 26, 2016

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီး(၅)ဦးႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၆)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ မြန္းလႊဲ(၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီး(၅)ဦးွႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနား ျပဳလုပ္က်င္းပေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္က အဖြင္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္မွ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုေသာစကားအတိုင္း အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုသည့္ဌာနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းႏိုင္ငံတိုင္း အေရးႀကီးဆံုးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္လံုေလာက္စြာရရွိမွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္တိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃၀% မ်ားသာရရွိၿပီး ၇၀% မရရွိေသးသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား က်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူလူထုမ်ာ၏အသံ၊ ဆႏၵ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ NGO အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား မိမိတင္ျပလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုးညႊန္႔လြင္၊ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လံု၊ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေဆြသိန္း စသည့္တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူဦးေရ (၂၀၀)ခန္႔ ႐ွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

နန္းဆားတဲုင္


အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရရိွရန္လိုအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္
ဒီမိုကေရစီတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ ရိွသည္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတိုင္း ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ လူမ်ိဳးေရးအရျဖစ္ေစ၊ တန္းတူအခြင့္ အေရးရရိွရန္ အေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ တည္ရိွေနသည္ဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ မိမိ၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေရးသားတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တူညီ ေသာသမိုင္းေနာက္ခံ၊ တူညီေသာဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တူညီေသာစီးပြားေရးဘ၀၊ အေတာ္အတန္ ရိွေသာလူဦးေရ၊ ပထ၀ီအေနအထားႏွင့္ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရိွသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားရိွသကဲ့သို႔ လိုအပ္ခ်က္ ရိွေန ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မရရိွ ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ သိမ္းပိုက္ ခံရၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ရရိွႏိုင္ရန္ႏွင့္ တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ပါ၀င္တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုသုိ႔ပါ၀င္တိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ မရိွအတူ၊ ရိွအတူ၊ ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ ဥမကြဲ၊ သိုက္မပ်က္ပဲရာသက္ပန္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းမရိွပဲ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အရအျပန္အလွန္ ရန္သူသဖြယ္ တိုက္ခိုက္လာခဲ့ၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းစြာ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၾကသနည္းဟူ၍ ေမးခြန္းေမးစရာရိွလာပါသည္။ အေျဖသည္ လြတ္လပ္ေရးရရိွၿပီး ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္အညီ ရသင့္ရထိုက္သည့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရိွျခင္းမရိွျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္မိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရိွတည္ရိွေနသည့္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရိွရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္မ်ား၊ စီရင္စုမ်ား၊ လူမ်ိဳးစု နယ္ေျမဧရိယာမ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္လိုသည့္ ဆႏၵရိွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမဆို မိမိတို႔ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရိွေရးအတြက္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခ်င္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။ အခ်ိဳ႕ျပည္နယ္ရိွသူသည္ ဤေနရာ ဤေျမ သည္ ( ငါတို႔လူမ်ိဳးပိုင္သည္၊ ငါတို႔လူမ်ိဳးႏွင့္သာဆိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔လူမ်ိဳးပဲေနထိုင္မည္၊ ခင္ဗ်ား တို႔လူမ်ိဳးေတြကဧည့္သည္ေတြပါ ထြက္သြားၾကဆိုၿပီး) ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္းရိွခဲ့ဖူးပါသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစမွစ၍ ျပည္နယ္ရိွၿပီးသည့္ လူမ်ိဳးႏွင့္ မိမိတို႔သည္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္တာခ်င္း အတူတူ ၎လူမ်ိဳး၏ ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ပါက မိမိတို႔ကို ဧည့္သည္အဆင့္သဖြယ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံခံ ခဲ့ရသည္ကိုလည္း ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။
လာမည့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စသည့္ ေခါင္းစဥ္းႀကီး(၂)ခုကို စာတမ္းတင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္းသိရိွရပါသည္။
အႀကံျပဳလုိသည္မွာ လက္ရိွျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး(၇)ခု၊ ျပည္နယ္(၇) ခုျဖင့္ ၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လုံစာတမ္းတင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးမည္မွ်ဖြဲ႔စည္းထားရိွမည္၊ ျပည္နယ္မည္မွ် ဖြဲ႔စည္းထားရိွမည္ဆိုသည္ကို စာတမ္းတင္သြင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ (ဒီမိုက ေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္လား) (ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္လား) ဆိုသည္ကိုလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔၀င္ေဒသမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အေခၚအေ၀ၚ တစ္မ်ိဳးတည္းသာ ဖြဲ႔စည္းသင့္မသင့္၊ ေခၚဆိုသုံးႏႈန္းသင့္မသင့္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးသြားရမည့္ သေဘာရိွပါသည္။ လက္ရိွ အေျခအေနအရ တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားကိုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္အမည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္မွာ ျပႆနာမရိွႏိုင္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္  ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ရိွလာႏိုင္ၿပီး ညီလာခံတက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ညီရင္းအစ္ကိုသဖြယ္ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားထားရိွႏိုင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ အေၾကာင္းမွာလက္ရိွ ျပည္နယ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လာမည့္ ညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားကို အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (တနည္း) လူမ်ိဳးအမည္ကို အေျခမခံပဲ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္မ်ား(သုိ႔မဟုတ္) ပထ၀ီ (သို႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္အမည္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ၾကားျပႆနာမ်ားကို တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ တိုင္းရင္း သားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ထာ၀စဥ္ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္သြားႏိုင္ မည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အမည္မ်ားကို လူမ်ိဳးအမည္မ်ားျဖင့္ အေျခခံသတ္မွတ္ရမည္ဟု တင္သြင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စုမရရိွ ေသးသည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္သစ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု အသစ္မ်ား ဖြဲ႔စည္း ခြင့္၊ ေပၚထြန္းခြင့္ႏွင့္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံေသးသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု မရရိွႏိုင္ေသာ လူနည္းစု ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ကို တည္ေထာင္မည္ဆိုပါက ျပည္နယ္သစ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရစီရင္စု အသစ္မ်ား ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ ေပၚထြန္းခြင့္ကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ မူမ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲျပ႒ာန္းသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပအပ္ပါသည္။ (ဥပမာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျပည္နယ္ (၁၃) ခုျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္ေပါင္း(၅၀)ရိွၿပီဟု သိရိွရပါသည္။ ျပည္နယ္သစ္မ်ား အမ်ား အျပားေပၚထြက္လာသည္ကို ေတြ႔ရိွရပါသည္)
ဆက္လက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္သမွ် တင္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားသည္ ထိုေဒသအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးရိွပါက ထိုေဒသအတြက္ ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၏ အမည္ျဖင့္ ျပည္နယ္ အမည္ကို သတ္မွတ္သည္ဟု နားလည္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားသည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုျပည္နယ္သည္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းက ပိုင္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္ပါ သည္။ (ဥပမာ) ေဒသတစ္ခုတြင္ (က)လူမ်ိဳးႏွင့္ (ခ)လူမ်ိဳး (၂)မ်ိဳးထဲမွ (ခ)လူမ်ိဳး၏လူဦးေရမ်ားပါက (ခ) ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္) (တနည္းအားျဖင့္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးေနထိုင္သည့္လူမ်ိဳးက ၎လူမ်ိဳး၏ အမည္ကို ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားဆိုသည္မွာ ထိုေဒသအတြင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားမွ လူဦးေရ မတိမ္း မယိမ္း သူမသာကိုယ္မသာ ျဖစ္ေနသည့္အေနအထားမ်ိဳးကို အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ ျပည္နယ္ ကိုသတ္မွတ္သည္ဟု နားလည္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုေဒသရိွ လူမ်ိဳးအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အမည္ျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းသည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ) လက္ရိွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးကို ဧရာ၀တီ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီ(သို႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရကို အေျခခံၿပီး ဖြဲ႔စည္းသည့္ ျပည္နယ္ ဆိုသည္မွာ ထိုေဒသအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို အေျခမခံပဲ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလုံးလက္ခံသည့္ ၎ေဒသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမည့္ အမည္ကို ျပည္နယ္အမည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု နားလည္ ပါသည္။ (ဥပမာရွမ္းျပည္နယ္ကိုေတာင္ႀကီးျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) ကေမၻာဇျပည္နယ္စသျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူသည့္ အမည္ကိုသတ္မွတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင္လုံတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ကိုယ္စား လွယ္အစုအဖြဲ႔မ်ား၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ အလႊာအသီးသီးရိွ ပုဂိၢဳလ္ မ်ားအားလုံး အနာဂတ္တြင္ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားႏွင့္အညီ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြြးၾက ရာတြင္ လူမ်ိဳးကိုအေျခခံသည့္ျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားျပည္နယ္မ်ား၊ ပထ၀ီ၊ ေဒသႏၱရ စသည့္ အမည္မ်ားထဲမွ မည္သည့္အမည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကသည္ျဖစ္ေစ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အားလုံး၏ အေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္ဟု အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။
ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးအမည္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက လက္ရိွတည္ရိွေနသည့္ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ အတိုင္းမထားရိွပဲ ေခတ္ႏွင့္ အညီတိုးတက္လာၿပီး သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္သစ္ေပၚထြန္းခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ လက္ခံေပးရန္လိုမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ အျခားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျပည္နယ္ရိွသလို မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳး မ်ားသည္လည္း သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံပါက ျပည္နယ္လိုခ်င္၊ ရခ်င္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးအမည္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းမည္ဆိုပါက ျပည္နယ္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ ရသင့္ရထိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ျပည္နယ္သစ္ေပၚထြန္းခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ လက္ခံေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းခြင့္ကို လက္မခံေၾကာင္း၊ ခြင့္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုလာပါက အမ်ိဳးသားျပည္နယ္ မ်ား (သို႔မဟုတ္) လူမ်ိဳးကို အေျခခံၿပီး ျပည္နယ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းမျပဳပဲ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္ အမည္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္နယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ပထ၀ီ၊ (သုိ႔မဟုတ္) ေဒသႏၱရ စသည္တို႔ကို အေျခခံ သည့္ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမ်ိဳးစု နယ္ေျမ ဧရိယာ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရစီရင္စု၊ ျပည္နယ္သစ္မ်ားစသည့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ လူမ်ိဳးေရး ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးႏိုင္ပါက ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ားအားလံုး အားရရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေရးသားတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေနာင္လြဳမ္း 
စႏၱာ;ခမ္း

Thursday, August 25, 2016

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ PNA - PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေန အဖြဲ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္
၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္၊ နံနက္  ၁၀း၃၀ အခ်ိန္ ပအို၀္းကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါေလာပါကယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေကာင္ပန္းတန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ အထူးေဒသ(၆) ပအို၀္းအမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ PNA - PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မွ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အထူးေဒသ(၆)၊ သူရိယခမ္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO- သထုံေပးၿမိဳ႕နယ္ဥကၠဌ ျဖားခြန္ဆရာပ်ားမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး၊ တစ္ဆက္တည္း ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ PNA ဗဟိုစစ္ေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီးပီတာထြန္းနိဳင္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္- မိိမိတို႔ပအို၀္းေဒသတစ္၀ွမ္းလုံး မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိမိတို႔ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်န္စုံလက္ထက္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအလဖဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္းလက္ထက္တြင္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ PNO လက္ထက္ယေန႔တိုင္ေအာင္ စဥ္ဆက္မပ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးေဒသ(၆)အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲကာလ မိမိတို႔ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာဓါတုေဆး၀ါးမ်ား အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနလွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ေနရာမွာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရြာသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းဆုံးမေစၿပီး ဒုတိယအဆင့္တြင္ မိမိတို႔ တပ္ဖြဲ႕ကသြန္သင္ဆုံးမၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ မူးယစ္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စတင္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိဘျပည္သူလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ  ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္PNA ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဂ်ိဳးဇက္မွလည္းေကာင္း၊ ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ခ်စ္လယ္မွလည္းေကာင္း ဗုိလ္မွဴးခြန္၀င္းေရႊမွလည္း ေကာင္း၊ ဗိုလ္ႀကီးခြန္ဥာဏမွလည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္ႀကီးခြန္ေအာင္ေက်ာ္မွလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခြန္ျမေအာင္ မွလည္းေကာင္း အက်ယ္တ၀င့္  ေဟာေျပာေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားကိုယ္စားၿမိဳ႕နယ္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာထြက္ပဲက္မွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နားခိုက္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ နားခုိက္ေက်းရြာ၊ ပင္အြဥ္းေက်းရြာႏွင့္ထမ္းယမ္းေက်းရြာတြင္လည္း က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ-၂၅-ရက္ေန႔ ပါေလာပါကယ္ေက်းရြာအုုပ္စု ေကာင္ပန္းတန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ ေက်းရြာေပါင္း(၁၈)ရြာမွာ ရြာသူ/ရြာသားမ်ား(၇၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အထူးေဒသ(၆) သူရိယခမ္း ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၅)ေနရာႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၄)ေနရာ ေတြ႕ဆုံေဟာေျပာၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခြန္ေအာင္ထိြဳက္ေဗြ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကုန္စည္ျပပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၆) ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္(၉း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အားကစားကြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားမ်ားကို  ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးစိုးညႊန္႔လြင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္စည္မ်ား အျပန္အလွန္အလားအလာ ရွိေသာေစ်းကြက္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ကုန္စည္ျပပြဲမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေရွးယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ရွည္လ်ားစြာ ထိစပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ - ထိုင္း ကုန္သြယ္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၇) ဘီလီယံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄.၈) ဘီလီယံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈကို တိုးျမွင့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ထိုကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသည္ ထိုင္းကုမၸဏီ (၂၄) ခုခန္႔မွ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးမ်ား၊ လူသံုးကုန္မ်ား၊ အလွကုန္မ်ား၊ ဖိနပ္မ်ား၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပခန္း(၃၀)ခန္႔ျဖင့္ အမ်ိဳးစံုလင္စြာ ခင္းက်င္းျပသထားသည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔မွ (၃၀)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြ႗္ ၊  ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးစိုးညႊန္႔လြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းေရးႏွင့္ သစ္ေတားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္  ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လံု၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းဆြမ္ခ်ိဳန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေရႊသိန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးဌာန၊ ခ်င္္းရိုင္း ခရိုင္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ ခ်င္းရိုင္းခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ထိုင္းျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ စသည့္တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူဦးေရ (၁၅၀) ခန္႔တက္ ေရာက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

နန္းဆားတဲုင္ 

Wednesday, August 24, 2016

ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ေမွ်ာ္ကိုးမည္ေလာ….

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္


ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီးမ်ားအနက္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စိတ္ထားမြန္ျမတ္ၿပီး အလွဴအတန္းတြင္ ရက္ေရာၾကေလသည္။ ထိုအထဲတြင္မွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း စိတ္ထားမေနာျဖဴကာ အလွဴအတန္းျပဳရာ၊ ကုသိုလ္ျပဳရာတြင္ အင္မတန္မွ ေမြ႕ေလ်ာ္ၾကသည္။
မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လိုအပ္ေသာ လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ျပဳျပင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ရန္အတြက္လည္း အမ်ားအလုပ္ဟုသေဘာထားၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္အားေပးကာ ကိုယ္အားျဖင့္ အလွဴျပဳၾကသည္။ မိမိတို႔ရပ္ရြာေဒသတြင္ မိသားစုတစ္စုစုမွ အိမ္အသစ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္း စိတ္ပူစရာမလို ၎ရပ္ရြာေဒသရွိလူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီတည္ေဆာက္ေပးၾကရာ တစ္ရက္နွစ္ရက္တည္းျဖင့္ အၿပီး ေဆာက္နိုင္သည္။ ေငြအားမလွဴနိုင္ေသာ္လည္း လုပ္အားျဖင့္လွဴျခင္းပင္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဆာက္ ရာတြင္လည္း သူ႕ထက္ငါဦးေအာင္ လွဴၾကသည္။ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္လည္း တခ်ိဳ႕ကဆန္လွဴ၊ အခ်ိဳ႕က ဟင္းသီးဟင္းရြက္လွဴ စသျဖင့္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ေစတီတည္မည္ဆိုကလည္း မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို သြားေရာက္လွဴသည္။ ရွင္ေလာင္းပြဲမ်ားလည္း အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ 
ထုိနည္းတူပင္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔အျပားတြင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈေၾကာင့္ အိုးအိမ္ကို စြန္႔ခြာကာ ေရေဘးႀကံဳေတြ႔သူမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းၾကသည္။ ထိုသို႔လွဴဒါန္းရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ စုေပါင္းကာလွဴဒါန္ျခင္း၊ ေစတနာအရင္းခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ားကို အမ်ားအျပားေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဤကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ အလွဴအတန္းျပဳၾကေၾကာင္းထင္ရွားေလသည္။
သို႔ေသာ္ ကမာၻေပၚတြင္ မိမိ၏ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို မလိုလားသူဟူ၍ရွိမည္မထင္။ ရဲရင့္စြာအသက္ကို စြန္႔သူမ်ားပင္လွ်င္ တမလြန္ဘ၀အက်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း၊ က်န္ရစ္မည့္ ဂုဏ္သတင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း လိုလား၍ အသက္စြန္႔ ၾကေလသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကိုျပဳလွ်င္ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ဟူေသာ အစြဲသည္ လူတိုင္းနီးပါးႏွင့္ ဘာသာတရားတိုင္းတြင္ရွိၾကသည္။ အသိပညာနည္းေလေလ ထိုအယူသီးမႈျမင့္မားေလေလ ျဖစ္နိုင္သည္။
၎အယူအစြဲမ်ားသည္ မည္သည့္ဘာသာတရားတြင္မဆို ရွိၾကေလသည္။ ၾကြယ္၀သူတို႔၏ စိတ္၌လည္းေကာင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးသူတို႔၏ စိတ္၌လည္းေကာင္း ေရွးကျပဳခဲ့ေသာကုသိုလ္၏အက်ိဳးဟု ပံုေသမွတ္ထင္ကာ တိုး၍တိုး၍ ေပးကမ္းတတ္ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေပးကမ္းျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းသည္ ကိုယ္က်ိဳးကို ရႈျခင္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုယ္က်ိဳးကို မၾကည့္ပဲ တာ၀န္ရွိရွိ ၀တၱရားေက်ေက် သေဘာထားကာ ရက္ေရာစြာ စြန္႔ႀကဲသူနည္းပါးေလသည္။
ေရွးကျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ယခုဘ၀တြင္ ခံစားရသည္ဟူေသာအယူသည္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားတြင္ အျခားဘာသာမ်ားထက္ ပို၍ယဥ္ေက်းသည္ဟုဆုိရမည္။ ဤဘ၀၌လည္းေကာင္း၊ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀အတြက္လည္း ေကာင္း လွဴသူေတြမ်ားစြာရွိေလသည္။ ဒါနေတာ ဟူေသာစကားျဖင့္ “ဤဘ၀၌သာသနာကို လွဴသမွ်သည္ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ရွိရန္စုမိ၏” ဟူေသာအေဟာမ်ိဳးသည္ ေရွ႕အဆက္ဆက္ကပင္ေဟာၾကားၾကေလသည္။
စိတ္သေဘာထားျဖဴသူ ဥာဏ္အဆင့္အတန္းျမင့္သူျဖစ္လိုက ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲရာ၌ ေနာင္က်ိဳးကိုမေမွ်ာ္အပ္ေပ။ အလွဴလုပ္ပါက ေသလြန္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္း နိဗၺာန္ေရာက္မည္၊ လွဴဒါန္းလွ်င္ စီးပြားျဖစ္ကာတိုးတက္မည္ ဟူေသာ အစြဲကိုေရွာင္ရွားသင့္သည္။
ယခုအခါသည္ ေငြေၾကးရွားပါးေသာအခါျဖစ္၍ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ လိုအပ္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာေခတ္မ်ိဳးတြင္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းျခင္းအလုပ္မ်ားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ျပဳသင့္သည္။ မိမိဂုဏ္တက္ေစရန္ ရွိရင္းစြဲကိုလဲလွယ္ကာ အေပၚရံအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ဇိမ္ခံအသံုးအေဆာင္မ်ားကို ပံုေအာကာ လွဴျခင္းထက္ လက္ရွိသဘာ၀ေဘးႀကံဳေတြ႕ေနရေသာသူမ်ား အမွန္တကယ္ အခက္အခဲ ေတြ႔ေနရသူ မိဘမဲ့မ်ားကို ေပးကမ္းျခင္းကသာ၍ မြန္ျမတ္ေလသည္။
အက်ိဳးမဲ့ျဖဳန္းတီးျခင္း၊ ပကာသနအတြက္ ေပးကမ္းျခင္း၊ ေသၿပီးေနာက္ အမွန္ျပန္ရမည္ဟုထင္စြဲျခင္း၊ မိမိတတ္နိုင္သည္ထက္ ပိုမိုကာ ဂုဏ္ၿပိဳင္၍လွဴျခင္း စသည့္အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း အလုပ္မ်ားကို နည္းေစလ်က္ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္သာ ရက္ေရာစြာအကုန္ခံသင့္ေပသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလွဴအတန္းရက္ေရာသည္ဟူေသာ ဂုဏ္တစ္ခုအတြက္လည္း မလွဴအပ္ေပ။ နယ္ဖက္ေဒသမ်ားတြင္ အလွဴအတန္းအႀကီးအက်ယ္ျပဳသူမ်ားေလသည္။ ထိုသို႔အလွဴေပးနိုင္ရန္ ေငြကိုအတိုးျဖင့္ ေခ်းယူကာ လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ အမွန္တြင္ ထိုသို႔မလုပ္သင့္ေပ။ မိမိတတ္နိုင္သည့္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္ပါကလည္း အလွဴ အထေျမႇာက္နိုင္ေလသည္။
ကုသိုလ္မွာ ေစတနာသာ ပဓါနျဖစ္ရာ ပကာသနနွင့္ စြန္႕ႀကဲျခင္းသည္ အက်ိဳးမဲ့ျဖဳန္းတီးျခင္းျဖစ္မည့္အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ရွာႀကံေသာစိတ္ယုတ္ကိုလည္း အားေပးရာေရာက္သျဖင့္ ယဥ္ေက်းေသာစိတ္ ေစတနာစိတ္ ျဖင့္သာ ေပးကမ္းျခင္း၌ ျပဳရန္လိုေလသည္။

ခြန္႐ိႈင္းကို

မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးအသိပညားေပး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေနာင္ကားေက်းရြာအုပ္စု၊ ထမ္းဘုရားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္(PNA)၊ (PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႕မွ ဦးစီးဦးေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ေရး အသိပညားေပး ေဟာေျပာပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
အစီအစဥ္အရ ထမ္းဘုရားဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီလခံယူျခင္းႏွင့္ ၾသ၀ါဒ စကားခံယူၿပီး အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ ဗဟိုစစ္ ေကာ္မတီ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္၊ အထူးေဒသ(၆) ျမင့္မုိရ္တုိင္း ဥကၠဌ ျဖားဆရားေခါင္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA) တြဲဖက္ကြပ္ကဲေရးမွဴး(၁) ဒု-ဗိုလ္မွဴးခြန္ေအာင္သန္း၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA) ဗဟုိေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ခမ္း၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) အထူးတပ္ရင္း ဒု-တပ္ရင္း မွဴး ဗိုလ္မွဴးေမာင္ဟိန္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (PNA) ဗဟိုလံုၿခံဳေရး ဗိုလ္ႀကီးခြန္သန္းၾကြယ္၊ အထူးေဒသ(၆) ကန္ေတာ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ယြန္းတို႔သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သံုးစြဲသူမ်ားကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးပေပ်ာက္ရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈေၾကာင့္ လူသတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ မုဒိန္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ားကို မူးယစ္ေဆးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားစုေဆာင္းၿပီး ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ဆုေဗြစခန္းတြင္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ဆရာ၀န္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ကုသေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။  ေဒသခံျပည္သူလူထုကုိယ္စား ဆရာခြန္ေမာင္သည္လည္း အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ခြန္ဒဒါဒါး

Powered by Blogger.