Monday, May 25, 2015

ရွမ္းလက္နက္ကုိင္ RCSS\SSA ရြက္စစ္လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕ငယ္ နေႏၱာဦးစီးအဖြဲ႕မွ ေက်းရြာလူထုမ်ားအား အတင္းအဓမၼလူစုစည္ျခင္း

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္၁၉.၅.၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ RCSS/SSA ရြက္စစ္လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႔ငယ္ နေႏၱာဦးစီးအဖြဲ႔မွ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ပိန္းဆည္ေက်းရြာအုပ္စုမွ တာ၀န္ရွိေက်းရြာေကာ္မတီလူႀကီးမ်ားအား ေနာင္ဗိုေစ်းကုန္းရြာသုိ႔ စုစည္းေခၚယူေတြ႕ဆံုပါသည္။ ထိုသုိ႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်းရြာေကာ္မတီ လူႀကိးမ်ားအား RCSS/SSA ဌာနခ်ဳပ္ လြယ္တိုင္းလ်န္မွ ေပးပိုထားေသာညြန္ၾကားခ်က္အမိန္မ်ားကို ထုတ္ျပျပီး ေက်းရြာအသီးသီးရွိေသာ အသက္(၁၈)မွ(၅၀)ၾကားေယာက်ား္မ်ားအား စစ္သင္တန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္ (၂၂.၅.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ တြင္ ၄င္းတုိ႔သတ္မွတ္ထားေသာေနရာကို နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ အေရာက္ပို႕ေပးရန္ျဖစ္ျပီး ေပးပိုျခင္း မရွိပါက ၄င္း နေႏၱာကိုယ္တိုင္ ရြာတြင္း၀င္ေရာက္ဖမ္းစီးေခၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာ ဆိုသြားသည္။
ပိန္းဆည္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းရြာမ်ားမွာ ေနာင္ဗိုေက်းရြာ၊ ေနာင္ဗို(ေစ်းကုန္း)၊ လိုင္းခါးေက်းရြာ၊ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာ၊ ဥမာန္ေက်းရြာ၊ ေနာင္ေလးေက်းရြာ၊ ဟိုးနားေက်းရြာ၊ယာေဆာင္ေက်းရြာ၊ ၀မ္ခိုင္းေက်းရြာ တိုျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ အထက္ေက်းရြာမ်ားအနက္ ေနာင္ဗိုေက်းရြာကို အရြယ္မွန္ ေယာက်ာ္းသား (၃၀) ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ား၊ ေနာင္ဗို(ေစ်းကုန္း)ေက်းရြာကို အရြယ္မွန္ ေယာက်္ားသား (၂၉)ဥိး၏ အမည္စာရင္းမ်ားႏွင့္ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာကို အရြယ္မွန္ ေယာက်ာ္းသား(၆)ဦး၏ အမည္စာရင္းအသီးသီးျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိသြားသည္။
ထိုသတင္းကိုၾကားရေသာ စာရင္းပါရြာသားမ်ားသည္ ေၾကာက္ရြံစိတ္ျဖင့္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ မိမိတို႔ရြာတြင္ မေန၀ံေတာ့ဘဲ ရြာမွတိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးၾကပါသည္။ ထို႔သို႔ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ားအနက္ လိုင္းခါးရြာသား ၄ ဥိးကို လံုခ်ိန္ေက်းရြာအေရွ႕ဘက္တြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႕မွ တားဆီး ဖမ္းဆီးထားျခင္းခံရ ေသးေၾကာင္း သိရွိပါသည္။ထို႔အျပင္ အသက္၁၈ ႏွင့္ ၅၀ ၾကား အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ရြာတြင္မေန၀ဲ႕ေတာ့ဘဲ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖင့္ကာ နီးစပ္ရာကိုယ္စီျဖင့္ ထြက္ေျပးေနၾကရပါသည္။ ေက်းရြာအသီးသီးမွ ထြက္ေျပးလာ သူမ်ားမွာ လိုင္းခါးေက်းရြာသား ၃၅ဦးက ေကာင္းဆိုင္းရြာသို႕လည္းေကာင္း၊ က်န္ ၃၀ ဦးမွာမီးရထားျဖင့္ နမ့္စန္သို႔ ည(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး နမ့္စန္႔ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဆက္ဆံေရးရံုးခြဲတြင္ (၁၀) ဦး၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕ဦးေမာင္သိန္းအိမ္တြင္ ၁၀ ဦး၊ နမ့္စန္ဦးေလာအိမ္တြင္ (၁၀)ဦး အသီးအသီးတည္းခိုေနၾကရၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ခင္မင္ရာနီးစပ္ရာ အိမ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္တည္းခိုၾကရပါသည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္အစဥ္ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ားကို နမ့္စန္ေအာင္ဇမၼဴဘုန္းေတာင္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ တည္းခိုရန္ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ရြာသားမ်ား(၂၀၀)ဦး နီးပါးသည္လည္း ဟိုပံုးကိုရင္ေလးေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္တည္ခိုေနရေၾကာင္းလည္း သတင္းရရွိပါသည္။
ယခုမိုးဦးက်ေန႔သည္႔အခ်ိန္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္႔အခ်ိန္ျဖစ္ေန၍ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ၄င္း RCSS/SSA အဖြဲ႕ေၾကာင့္ လူေကာ္စိတ္ပါ ဒုကၡေရာက္ေနရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကဆိုပါသည္။ ထိုအျပင္ ၄င္းရွမ္းအဖြဲ႕သည္ မိမိတို႔ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား၊ ပအို၀္းတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(PNA)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳ႔ပ္(PNO) ပါတီမ်ားကို ပြန္ေခ်ာင္းအေရွ႕ဘက္တြင္မရွိေစလိုေသာ ဆႏၵမ်ားရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္းဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားပါသည္။
 
BY ခြန္ရဲုင္းဗန္

Thursday, May 21, 2015

ဟုိပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ မဲနယ္ေတာင္၊ ေတာင္ေပၚေဒသ ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ေျမသားလမ္း၊တံတား မ်ားႏွင့္ေသာက္သုံးေရရရွိေရးကိုမည္သို႔စီစဥ္ေဆာင္ ႐ြက္ ေပးမည္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း ေမးျမန္း

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁) ရက္

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၅) မိုင္၊ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္း(၆၈) ခုႏွင့္ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ျခင္းလုပ္ငန္း (၁၅) ခုတို႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္ခြင့္ျပဳ ၿပီးျဖစ္

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေ၀း(၅၀) ရက္ေျမာက္ေန႔
 (၂၁-၅-၂၀၁၅) တြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္၊
 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဦးခြန္သိန္းေဖမွ မဲနယ္ေတာင္ေတာင္ေပၚေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား ဆက္သြယ္သြားလာေရး ခက္ခဲလ်က္ရွိရာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္၌ ေက်ာက္ကျခား၊ လိန္းကလ၊ ထိသန္းလိတ္ ေတာင္ေပၚေဒသရွိ ပါခက္၊ ပန္ကလားေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္သြားလာသည့္ ေျမသားလမ္းကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ရာ
 ျပည္သူမ်ားမ်ားစြာ ဝမ္းသာအားရျဖစ္လ်က္ရွိိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ အဆိုပါလမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္
 ပါခက္- ပန္ကလား- ဗန္းေစာင္းလမ္း၊ လိန္းကလ- ဟိုက္ႏြဲလမ္း လမ္းႏွစ္လမ္းကို ေျမသားလမ္းအျဖစ္ ထပ္မံဆႏၵျပဳလာၾကပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ အဆိုပါ လမ္းေပၚရွိတံတားမ်ားကိုလည္း လမ္းမ်ားေရရွည္ခိုင္ခံ့တည္တံ့ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွထပ္မံတည္ ေဆာက္ေပးရန္ လိုလားလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ မဲနယ္ေတာင္ထိပ္ လိန္းကလ႐ြာသည္ ေသာက္သုံးေရ အခက္အခဲရွိေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဖာ္ျပပါမဲနယ္ေတာင္ ေတာင္ေပၚေဒသေန ျပည္သူမ်ား သြားလာေရးအတြက္ ေျမသားလမ္းႏွင့္ ၎လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ တံတားမ်ားအျပင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား ေသာက္သုံးေရရွိေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွမည္ကဲ့သို႔  စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိ လိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


၄င္းေမးျမန္းခ်က္ကုိ    ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ေငြ မွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပါခက္- ပန္ကလား- ဗန္းေစာင္း လမ္းႏွင့္ လိန္းကလ- ဟိုက္ႏြဲလမ္းသည္ စုစုေပါင္း ၁၁ မိုင္ႏွင့္ ၆ ဖာလုံရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္းႏွစ္လမ္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ခင္းမည္ဆိုလွ်င္ ခန္႔မွန္းအားျဖင့္ တံတားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၂၆၈.၉၉ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ယခုႏွစ္  ၂၀၁၅-၁၆  တြင္ မိမိတို႔  ေက်းလက္ေဒသ လမ္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေငြစုစုေပါင္းမွာ ၁၂၂၈.၅၄ သန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၅-၁၆ ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၄၀၃.၄၀ သန္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းမ်ား ခင္းရန္အတြက္ လ်ာထား ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္
 ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၅-၁၆ ယခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရတြင္းမ်ား အတြက္
ရန္ပုံေငြ ၇၄၉.၇၅ သန္း၊ ေက်း႐ြာေပါင္း ၆၈ ႐ြာ တြင္းတိမ္ ၁၅ တြင္း၊ တြင္းနက္ ၃ တြင္း၊ လက္တူးတြင္း ၁၅ တြင္း၊ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူျခင္း ၃၂ ခု၊ အျခားေရလုပ္ငန္း ၃ ခု စုစုေပါင္း ၆၈ ခုေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရရရွိေရးအတြက္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  ၂၅၂.၅၄ သန္း စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း ၁၅ ခု ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ပါခက္- ပန္ကလား- ဗန္းေစာင္းလမ္း၊ လိန္းကလ- ဟိုက္ႏြဲလမ္းႏွင့္ အဆိုပါလမ္းမ်ားေပၚရွိ
 တံတားမ်ား၊ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရွိ လိန္းကလေက်း႐ြာ ေရရရွိေရးအတြက္ စိမ့္စမ္းေရသြယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားထားျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဆက္လက္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားကို ဦးစားေပးအလိုက္ လႊဲေျပာင္းလ်ာထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိးကား
 http://www.pyithuhluttaw.gov.mm/Tuesday, May 19, 2015

ပအို၀္းကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာင္း ပရဟိတေက်ာင္း တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာ ေရးညီလာခံ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀) ရက္


ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာေတာ္အဖြဲ႕မ်ား ဦးေဆာင္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးညီလာခံဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၉)ရက္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းတြင္   ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဦးေအာင္ခမ္းထီ၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးခြန္သိန္းေမာင္ႏွင့္ PNA -ျပည္သူ႔စစ္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဦးခြန္လာတို႔က တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေရွးဦ္းစြာ နေမာတႆ        (၃) ႀကိမ္ရြတ္ဆို၍ အခမ္းအနားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ ဒု-ဥကၠဌဆရာေတာ္ အဂမဟာ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘဒၵ ႏၱကု သလ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔၀င္ဆရာေတာ္၊ အဂမဟာ ပ႑ိတ  ဘဒၵ ႏၱ မုနိႏၵာဘိ၀ံသ ႏွင့္ အဂမဟာဂႏၱ၀ါစကပ႑ိတဘဒၵႏၱဆရာေတာ္တို႔က အဖြင့္ၾသ၀ါဒျမြက္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတ တပ္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵ ႏၱရာဇိႏၵသိရီမွ ဆရာေတာ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေလွ်ာက္ထားၿပီး ပအို္၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီး ဦးစ၀္ေအာင္ျမတ္တို႔က ညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ခဲ့ၾကပါသည္။


ဆက္လက္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္အဂမဟာ သဒၵမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၱနာယကမွ ပညာေရး အေၾကာင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဘ/ကညီလာခံ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတိုင္ ဖြင့္လွစ္၍ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုႏွစ္ ဘ/က ညီလာခံတြင္ ေက်ာင္းေပါင္း(၁၆၀၀)ဖိတ္ထားေက်ာင္း၊  သံဃာေတာ္(၁၄၀၀) ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား (၄၀၀)ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းညီလာခံျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အလွဴရွင္ ပါရမီစြမ္းအင္ မိသားစုမွ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း

Monday, May 18, 2015

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ဗဟို)ကို လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈) ရက္
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၇)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္းပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကံႀကီးရပ္ကြက္၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား မ်ားက  ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔(ဗဟို)ကို လာေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထိုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔  ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ဥပေဒကူညီေရးအသင္း၊ ေကာင္ေရြအဖြဲ႔၊ ပအို၀္းအမ်ိဳး သားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ားလည္းတက္ေရာက္ၾကၿပီး စူ႒ာမုနိဆရာေတာ္ ကုန၀သာ ႏွင့္ ခ်င္းမိုင္း ဆရာေတာ္အာႏြန္တို႔က ၾသ၀ါဒအမွာစကားမြက္ၾကားၿပီး ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဥကၠဌဦးခြန္၀င္းကိုက ဆက္လက္အမွာစကားေျပာၾကားသြားပါသည္။
ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ မိမိအဖြဲ႔မွ ဦးတည္လႈပ္ရွားေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဘန္ေကာက္တြင္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ား တည္းခိုႏိုင္ရန္အတြက္ ပအို၀္းဓမၼရံုတည္ေဆာက္မည့္အေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားေျခအေန၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားအေျခအေန၊ ပအို၀္းလူမ်ိဳးမ်ားပညာေရးအေျခအေနကို ေဆြးေႏြးတင္ျပသြား ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ခြန္ထင္းေလေအာင္း

Sunday, May 17, 2015

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ လံုးပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု လုံးပ်ဥ္ရြာတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟုိဌာန ခ်ဳပ္ရုံးရွိ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ပုိ႔ခ်ေသာ စြမ္းရည္ျမွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈) ရက္
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၆ ရက္၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ လံုးပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု လံုးပ်ဥ္ရြာတြင္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရံုးရွိ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ပညာေပးေရးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ပုိ႔ခ်ေသာ စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အခမ္းအနားသုိ႕ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNO) ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ဆရာေစာခြန္ေက်ာ္၀င္း၊လံုးပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခြန္ေမာင္ငယ္၊ လံုးပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႔ခ်ဳပ္(PNO) အတြင္းေရးမွဴး ဦးခြန္စံထြန္းတို႔မွ တက္ေရာက္ အားေပးအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားကုိယ္စား ခြန္စိန္လြင္မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ သင္တန္းသူမ်ားကုိယ္စား နန္းေအးမုိ႔ မွ သင္တန္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ခံစားခ်က္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္၍ သင္တန္းဆရာခြန္ေအာင္သိန္းႏုိင္ မွ တုိက္တြန္းအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖက္ဖက္မွ ၀ုိင္း၀န္းကူညီခဲ့သည့္ ခြန္ေမာင္တီးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားသီခ်င္း အတူတကြ သီဆုိခဲ့ၾကၿပီး အမွတ္တရ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံုမ်ား ရုိက္ကူးခဲ့ၾက၍ အခမ္းအနားကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ခြန္းခမ္းမုိးဦး

Saturday, May 16, 2015

ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာင္း ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ English Access Microscholarship Program လက္မွတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္

   
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၅)ရက္၊ ေသာၾကာေန႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ၊ ဟိုပံုုးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတေက်ာင္းတြင္ မႏၱေလး Englisg Access ေက်ာင္းသား/သူ ႏွင့္ ဟိုပံုးေနာင္ေတာင္း Englisg Access ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အေမရိကန္သံ႐ုံးမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ English Access Microscholarship Program လက္မွတ္ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ဟိုပံုး Access ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ မႏၱေလး Access ေက်ာင္းသား/သူတို႔က ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ၾကကာ ေရွ႕ဦးစြာ ေနာင္ေတာင္းဆရာေတာ္မွ ၾသ၀ါဒအမွာစကားျမြက္ၾကားၿပီး ဟိုပံုး Access Project Director ဆရာဦးထြန္းေအာင္ႏွင့္ မႏၱေလး Access Project Director ဆရာဦးေက်ာ္ဆန္း တို႔က ဆက္လက္ အမွာစကားေျပာၾကားသြားပါသည္။

 ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္သံရံုးမွ Cultural Affairs Assistant Education ဆရာမေဒၚသူဇာလြင္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဆရာေတာ္အား လက္ေဆာင္ပစၥည္းေပးအပ္ကာ Access ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အား Certificate (အေမရိကန္သံရံုးမွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ေက်ာင္းသူ/သားလက္မွတ္) ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

 English Access Microscholarship Program သည္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ ကြ်မ္းက်င္ေစရန္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤ Program တြင္ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေခၚယူေသာ ပညာေတာ္သင္ဆုကုိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ စီစဥ္ေပးေသာ ရက္တို၊ရက္ရွည္ ပညာေတာ္သင္ဆုကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ English Access Microscholarship Program ေခၚယူရာတြင္ ေက်ာင္းတက္ဆဲ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတြင္ စာႀကိဳးစားသူမ်ား၊ ပညာသင္စရိတ္ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကို ေခၚယူလ်က္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္သံရံုးရိွ Cultural Affairs Assistant Education ဆရာမေဒၚသူဇာလြင္ ထံမွ သိရွိရပါသည္။ခြန္ထင္းေလေအာင္း
   

Powered by Blogger.