Wednesday, April 8, 2015

ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ အသက္ (၇၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးဖြားေန႔ အထိမ္းအမွတ္၊ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ မိသားစုႏွင့္ ဦးခြန္ျမတ္၊ ဦးခြန္စံလြင္၊ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္း၊ ဦးခြန္လာ အလွဴရွင္တုိ႔၏ ဘုရားထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ႏွင့္ စုေပါင္းရဟန္းခံရွင္ျပဳ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားလႊာ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၉) ရက္
 ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ အသက္ (၇၉) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးဖြားေန႔ အထိမ္းအမွတ္၊ အဘဦးေအာင္ခမ္းထီ မိသားစုႏွင့္ ဦးခြန္ျမတ္၊ ဦးခြန္စံလြင္၊ ဦးခြန္ေန၀င္းထြန္း၊ ဦးခြန္လာ အလွဴရွင္တုိ႔၏ ဘုရားထီးေတာ္တင္လွဴပူေဇာ္ပြဲ ႏွင့္ စုေပါင္းရဟန္းခံရွင္ျပဳ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ဖိတ္ၾကားလႊာမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။


Tuesday, April 7, 2015

ဆ႒မအႀကိမ္ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ၏ အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ (၄)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၈) ရက္

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အစဥ္ေလးစား လိုက္နာလ်က္ရွိပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ ျပ႒ာန္းေပးေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ တရားမၽွတျခင္း၊ လႊတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမၽွျခင္းမွသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ႀကီးေလးမ်ားျပားေသာအမ်ိဳးသားေရး တာဝန္ အစဥ္ရွိေနမည္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ ခံယူပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထိုမ်ားျပား လွေသာ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္မ်ားမွ-
(၁)    ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအစဥ္ထာ၀ရ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိေစရန္ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္မည္။
(၂)    တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူကို စြဲကိုင္ကာ  တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး နားလည္မႈျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေစရန္ ေဖၚေဆာင္မည္။
(၃)    စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္”ထာ၀စဥ္ရွင္သန္ ထြန္းကားေစၿပီး မိမိတို႔၏အမ်ိဳး ဂုဏ္၊  ဇာတိဂုဏ္ကို သားစဥ္ေျမးဆက္ထိ အေမြေကာင္းေပးႏိုင္ေအာင္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္မည္။
(၄)    ဒို႔တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို အေလးထား၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကို ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ အညီ အျပည့္ အဝရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာက္တလုံးႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ခြဲအား ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္သတ္မွတ္၍ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္း ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလားတူ ကိစၥရပ္မ်ား ရရွိေရး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္။
(၅)    ေဒသတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး အေျခခံ လူ႕အခြင့္ အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ ႐ြက္မည္။
(၆)    ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားရွိရာ ေဒသတိုင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံတို႔၏ စာေပ၊ ဘာသာစကားယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေဖၚထုတ္ျခင္းကို အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ေရွ႕႐ႈေဆာင္ ႐ြက္မည္။
(၇)    မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရင့္က်က္ေစရန္ အားလုံး လက္ခံက်င့္ သုံးႏိုင္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္ေပၚထြန္းလာေအာင္ ဦးတည္ ေဆာင္႐ြက္မည္။
(၈)    ေဒသတြင္း ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေက်း႐ြာေရ၊ မီး ေကာင္းမြန္ေစရန္ တည္ေဆာက္ သြားမည္။
(၉)    တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္း မႈမ်ားရွိေအာင္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္မည္။
စသည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။   
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္
  ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အစဥ္ေလးစားလိုက္နာလ်က္ ရွိပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွ ျပဌာန္းေပးေသာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ တရားမၽွတျခင္း၊ လႊတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမၽွျခင္းမွသည္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရအုံးမည့္ ႀကီးေလးေသာ မ်ားျပားေသာ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ အစဥ္ရွိေနအုံးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းေလးနက္စြာ ခံယူပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ထိုမ်ားျပားလွေသာ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္မ်ားမွ-
(၁)ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအစဥ္ထာ၀ရ စည္း႐ုံးညီၫြတ္မႈရွိေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္မည္။
(၂) တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး နားလည္မႈျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး ေသြးစည္းညီၫြတ္ေစရန္ ေဖၚေဆာင္မည္။
(၃)    စစ္မွန္ေသာမ်ိဳးခ်စ္စိတ္”ထာ၀စဥ္ရွင္သန္ ထြန္းကားေစၿပီး မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးဂုဏ္၊  ဇာတိဂုဏ္ကိုသားစဥ္ေျမဆက္ထိ အေမြေကာင္းေပးႏိုင္ေအာင္ စီမံေဆာင္႐ြက္မည္။
(၄)    ဒို႔တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို အေလးထား၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၆ အရ ကိုယ္ပိုင္     အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ  ေဒသကို ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အျပည့္အဝရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း၍ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္     သြားပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာက္တလုံးၿမိဳ႕နယ္အား ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ပအိုဝ္း     ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသအတြင္း ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အလားတူကိစၥရပ္မ်ားရရွိေရး ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္။
(၅)    ေဒသတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ     အျပည့္အဝ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္။
(၆)    ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားရွိရာ ေဒသတိုင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံတို႔၏ စာေပ၊ ဘာသာစကား     ယဥ္ေက်းမႈ၊ “ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျမင့္တင္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဖၚထုတ္ျခင္း ကို အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ေရွ႕႐ႈေဆာင္႐ြက္မည္။
(၇)    မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရင့္က်က္ေစရန္ အားလုံးလက္ခံက်င္းသုံးႏိုင္ေစရန္     ေလ့က်င့္ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္မည္။
(၈)    ေဒသတြင္း ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊     ေက်း႐ြာေရ၊ မီး ေကာင္းမြန္ေစရန္ တည္ေဆာက္သြားမည္။
(၉)    တ္ိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ားရွိေအာင္     အေလးထားေဆာင္႐ြက္မည္။
စသည့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္၍ ေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။
နိဂုံး
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑မွ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္လ်က္ ထက္ျမက္သြက္လက္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ က်စ္လစ္ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ေသာ စည္း႐ုံးမႈ တို႔ျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုႀကီးႏွင့္တကြ ပါတီစည္း႐ုံးေရး၊ ေဒသအတြင္းေန အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးျပည္သူမ်ားကပါ အၿမဲတမ္း ယုံၾကည္ကိုးစားအားထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စ႐ိုက္၊ ဓေလ့သည္ ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ ေအးေအးေနတတ္သည့္ စ႐ိုက္တို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သင့္သေလာက္ မတိုးတက္ဘဲ မိ႐ိုးဖလာ စ႐ိုက္ဓေလ့သာ ဆက္လက္ လက္ကမ္းမႈ မ်ားပါသည္။ မည္သို႔ပင္ တတ္သိနားလည္ေစကာမူ ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ ရပ္႐ြာေရးတို႔ကို ဦးေဆာင္ခိုင္းပါက ကိုယ္လြတ္႐ုန္းတတ္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ေခတ္ကာလတြင္ျဖစ္ေစ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုကို ဦးေဆာင္မည့္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ရွားပါးခဲ့ပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္မ်ား ျပားေအာင္ လူ႕အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္ပညာတတ္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးတြင္ စိတ္ပါဝင္စားလာေစရန္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္း လက္တြဲေခၚယူၿပီး ေနရာဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔တူ ေစတနာ၊ ဝါသနာ အရင္းခံၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေကာင္းတိုင္ပင္၊ ဆိုးတိုင္ပင္ ပါတီတြင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားအႀကံျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ လက္ရွိတာဝန္ရွိၾကေသာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း က်င့္သုံးခဲ့ဖူးၿပီးျဖစ္သည့္ ပါလီမန္ ပါတီစုံစနစ္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ တစ္ပါတီစနစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္တို႔ကို ေလ့လာသုံးသပ္ သင္ခန္းစာယူလ်က္ ဒီမိုကေရစီ အလြန္အကၽြံ က်င့္သုံးမႈ၊ အစြန္းတရားႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ အလြန္အမင္းတင္းၾကပ္သည့္ အစြန္းတရားမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္း၏ ဩဇာအာဏာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ အစြန္းတရားႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ သူတလူ ငါတမင္း၊ တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖတြန္ တတ္သည့္ အစြန္းတရားမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ မိမိလူမ်ိဳးမွ လူမ်ိဳးဟု က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ိဳးေရးအျမင္ရွိသည့္ အစြန္းတရားတစ္ဖက္ႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ လူမ်ိဳးေရးဇာတိမာန္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အားသန္မႈတို႔ ဆိတ္သုဥ္းလ်က္ အမ်ိဳးသားစ႐ိုက္ အမ်ိဳးသားဟန္တို႔ ခ်ိနဲ႔ပ်က္သုဥ္းသြားေစမည့္ အစြန္းတရားမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္အစြန္း အမွားတရားမ်ားမွ လြတ္ေအာင္ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းေျဖာင့္လမ္းမွန္ေပၚမွ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆီသို႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေလၽွာက္လွမ္း ႏိုင္ရန္၊မဇၥဳိမပဋိပဒါ နည္းက်စြာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသတိ၊ အမ်ိဳးသားေရးအသိတို႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးေနၿပီျဖစ္ရာ (၅)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္တမ္းျပည့္တိုင္း ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိရန္ အထူးအေရးႀကီးေပသည္။ ပအိုဝ္းလူေနမႈအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္အတြင္း အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳမည့္ ပုဂၢိဳလ္၏ ေနာက္တြင္ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ပါ တတ္ေသာ္လည္း ယခင္အခ်ိန္က အေတာ္အတင့္ ခြင့္လႊတ္တတ္သည့္သေဘာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လာမည့္အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းတြင္ လူ႕အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ   မွားေနသည့္ အမွား-အမွားမ်ားေနလၽွင္ လက္ပိုက္ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သည့္အားေလၽွာ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ပါတီတည္ေထာင္ျခင္း၊ အျခားပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အျပင္ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈလည္း ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္ပါသည္။
လက္ရွိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ဦးေဆာင္ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕)ကို ေက်ာ႐ိုးျပဳကာ အမ်ိဳးသားထုအတြင္း အလႊာ အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အင္အားစုတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ ေစလ်က္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။ ထူးျခားေသာ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈေဒသတြင္ လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး အနာဂတ္ခရီး သာယာလွပေရးအတြက္ ပါတီကို ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားသည္ ပါတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းထက္ျမက္ေရး၊ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္၊ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္၊ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ပါတီတြင္း က်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ရွိၿပီးျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရး(လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အဖြဲ႕)လည္း ရွိရန္ လိုပါသည္။ ျပည္သူလူထုအတြင္းမွာလည္း အမိန္႔အာဏာျဖင့္ ခိုင္းေစျခင္း၊ ဩဇာအာဏာျပ၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ ျပည္သူေတြကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳမူျခင္း၊ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အထင္မွား အျမင္မွားလုပ္ရပ္မ်ား၊ မျပဳမူမိေစရန္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေတာင္သူေလွနံဓါးထစ္  မွတ္ယူျခင္းမ်ိဳး မျပဳမိေစဖို႔ အေရးႀကီးေပသည္။ တမ်ိဳးသား လုံးကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရန္ပုံေငြရပ္တည္မႈမွာလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ တဖြဲ႕တည္းအေပၚ မမူတည္ဘဲ အမ်ိဳးသားအေရးကို အမ်ိဳးသားတိုင္းမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း သိရွိနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးရွိေနသေ႐ြ႕ ပါတီလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။

Monday, April 6, 2015

ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးခန္းမတြင္ လူမူဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး၊၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆) ရက္
၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔၊ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးခန္းမတြင္ လူမူဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ပအုိ၀္းကို္ယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးခြန္စံလြင္၊   ေက်းလတ္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း၊ လူမူေရးဆုိင္ရာရာသုေတသန လုပ္ေဆာင္မူအဖြဲ႕ SPPRG မွ ေဒၚက္တာေအာင္ႏုိင္၊ ဌာနဆုိင္ရာအသီးသီးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဟုိပုံး၊ ပင္ေလာင္း၊ ဆီဆုိင္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္(PYN) စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၈၀) ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရွ႕ဦးစြာ ဥကၠ႒ဦးခြန္စံလြင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဦးေမာင္မာင္၀င္းမွ လူမူေရးဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မူ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ၿခဳံငုံသုံးသပ္ ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေဒၚက္တာေအာင္ႏုိင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ထိခုိက္လြယ္ကူမူနွင့္ ပက္သက္ၿပီး ၿခံဳငုံသုံးသပ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသူ/သားမ်ားနွင့္ လူမူဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပက္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဧၿပီလ ၆ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 

ခြန္ေအာင္မ်ဳိးဦး

Saturday, April 4, 2015

ဆ႒မအႀကိမ္ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ အစီရင္ခံစာ အပို္ဒ္ (၃)

 ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၅) ရက္

ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ (PYN) ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ ဖြဲ႕စည္းရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ႐ိုးသားၾကၿပီး ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ၾကသည္။ သူရသတၱိႏွင့္ ျပည့္စုံၾကသည္။ မဟုတ္မခံ မွန္ရာကို လုပ္တတ္ၾကသည္။ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္နာခံၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အက်ိဳးကို ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကသည္။ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို ၿဖိဳခ်ႏိုင္ၾကသည္။ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းႀကီးကို တမံအျဖစ္ တုတ္ႏိုင္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား၏ အားသည္ အမ်ိဳးသားအတြက္ အားလည္းျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ စြမ္းရည္လည္းျဖစ္သည္။ အခုလူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီး ဆိုသည့္အတိုင္း ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မုခ်လူႀကီးျဖစ္ လာမည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳး၏ အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္မည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါက ျပည္ေထာင္စုသား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အျပန္အလွန္ ေလးစားရန္၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားႏွင့္ ထာ၀ရေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ရရွိေစရန္၊ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္၊ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္သည္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္၏ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လက္ခံျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္း ေရးဆြဲၿပီး ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ထီရီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မွ ပအိုဝ္းလူငယ္(၁၀၆၂)ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ပအုိ၀္းလူငယ္ကြန္ယက္ဗဟို (PYN) ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ လူငယ္ကြန္ယက္မွာ(   )ဖြဲ႕ ရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
လူငယ္ကြန္ယက္မ်ားအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းလူငယ္ မ်ား စုစည္ၿပီး ဆင့္ပြားသင္တန္းေပးျခင္း၊ စည္း႐ုံးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားအတြက္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ေတြးေခၚေမၽွာ္ျမင္ တတ္ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းလာရန္ ေလ့က်င့္ေပးလၽွက္ ရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းလူငယ္ကြန္ယက္ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ တဖက္တလွမ္းျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းတြင္ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္း၊ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယား ေကာက္ယူေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္အားေပးသည့္အျပင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စည္းလုံးလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သ ျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ယုံၾကည္ေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လူငယ္ကြန္ယက္၏ စြမ္းအားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 
 ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ၿပီး အစီရင္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ပညာေပး ေရးမ်ား၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ အရည္အေသြးမ်ား ေျပာင္ေျမႇာက္လာေစေရး၊ လက္ရွိလုပ္ငန္းႏွင့္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအေၾကာင္းကို ျပသေလ့က်င့္ေဆာင္႐ြက္ေစေရးႏွင့္ အလႊာအလိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း အျဖာျဖာကို ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရး၏ အစီအစဥ္အၫႊန္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းတစ္ခုစီအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရး၊ အဖြဲ႕သားမ်ားအား အကဲျဖတ္ေရး၊ ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရးနည္းလမ္းမ်ားမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ လက္ေတြ႕ေလ့လာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ အလုပ္ခ်င္းလွဲလွယ္၍ အထူးတာဝန္ ေပးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အထူးေလ့လာေရးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အနီးကပ္ လက္သပ္သင္ေပးျခင္း၊ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အမႈတြဲမ်ားကိုေလ့လာ ေစျခင္းႏွင့္ သ႐ုပ္ျပ၍ ေလ့က်င့္ပညာေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ အထိ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္အႀကိမ္ေပါင္း(၈၁)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ဆိုင္သည့္သင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာန ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သည့္သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ေပါင္း (၂၃၇)ႀကိမ္ရွိခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)ႏွင့္ တျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ားမွာ(၆)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္း သား(၂၄၈)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၁၁၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၅၉)ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ(၆) ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၂၇၇)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၁၄၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၂၃)ဦးျဖစ္ပါ သည္။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ား မွာ(၂၂)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၉၇၉)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၆၇၇)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၆၅၆)ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)ႏွင့္ တျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္သင္တန္း မ်ားမွာ(၄)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၁၁၀)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၇၀)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၈၀)ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၄-ခုႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္သင္တန္းမ်ားမွာ(၇၁)ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား(၂၂၁၃)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၁၈၈၁)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၄၀၉၄)ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္အထိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္သင္တန္းမ်ားမွာ(၇၆)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္း သား(၂၄၃၄)ဦး၊ သင္တန္းသူ(၂၅၀၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၉၃၇)ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အတြင္း အုပ္စုႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္အထိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္း မ်ားမွာ(၁၇၅)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ^သား ဦးေရ စုစုေပါင္း(၁၁၁၁၀)ဦးရွိပါသည္။ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလအထိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပီအဲန္အို)ႏွင့္ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းမ်ားမွာ (၁၀)ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူ/သားဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ(၅၃၉)ဦးရွိပါသည္။ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းေပါင္းစုံမွ သင္တန္းသူ/သား ဦးေရစုစုေပါင္း(၁၁၆၄၉)ဦးကို ေလ့က်င့္ပညာေပး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ အနာဂတ္ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရးကို ရည္မွန္းၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ အသိပညာခ်င္းဖလွယ္ေပးမႈ၊ အမ်ားဆုံးျဖတ္ခ်က္လိုက္နာၿပီး လူနည္းစုဆႏၵကိုလည္း ဂ႐ုျပဳရမည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီအေလ့အထက်င့္သုံးမႈ အေလ့အထျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေပၚထြန္းေစရန္ ပါတီမွ လူငယ္မ်ားကို အသိပညာ တိုးပြားေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္ပညာေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ (၁)ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္း (၂)ပအိုဝ္းစာေပသမိုင္း (၃)ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရးသမိုင္း (၄)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းမွတ္တမ္း (၅)ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား မေမ့အပ္မေပ်ာက္ကြယ္သင့္ေသာ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည့္ ႐ိုးရာ ထုံးတမ္း”ဓေလ့အစဥ္အလာမ်ား (၆)ဒီမိုကေရစီ (၇)အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာခ်က္စာတမ္း (၈) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၉)ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၁၀)ေခါင္းေဆာင္မႈ (၁၁)ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၁၂) လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၁၃)အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားထားမႈအားလုံး ေပ်ာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (၁၄)မီဒီယာႏွင့္ သတင္းေရးသားနည္း (၁၅)စည္း႐ုံးျခင္း (၁၆) သင္တန္းနည္းျပ လမ္းၫႊန္ (၁၇)သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ (၁၈) ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၁၉)႐ုံးစာေရးနည္း (၂၀) အဖြဲ႕အစည္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ (၂၁)စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္း (၂၂)Gender (က်ားမအခန္းက႑) (၂၃)ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ေနာင္ယာသုဲင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ တေပါင္းပြဲေတာ္ က်င္းပျခင္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္၍ ၁၃၃၉-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးေဒသ ေနာင္ယာသုဲင္းကြင္းႀကီးတြင္ ပအိုဝ္းေဒသ၏ အနာဂတ္ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပအိုဝ္းစာေပျမႇင့္တင္ေရး စသည့္ ပအိုဝ္းေရးရာေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာင္ယာသုဲင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာဝိဒ(ယခု ဇ၀နာရာမပရိယတၱိ စာသင္တိုက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕)၊ ပအိုဝ္းစာေပတိုးတက္ျမႇင့္တင္ေရးအဆိုကို တင္သြင္းရာတြင္ ပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ အပါးေပါင္း(၈၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေန႔သို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပအိုဝ္းရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု အေပါင္းတို႔က တခဲနက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳေပးခဲၾကသည္။

ပိဋကတ္ေတာ္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ ေနထိုင္ကာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာသာသနာေရး စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံ့ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဂါရ၀ျပဳတိုင္း တင္ျပေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီသည္ (၈-၇-၁၉၉၂)ရက္ ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားအကြက္(၁၈)ရွိ ဧည့္ရိပ္သာ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး(၁)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေရး တိုးတက္စည္ပင္ထြန္းကားသာယာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ (၉-၇-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ေ႐ႊေမာ္ေဓာဘုရားေစတီမ်ားကို သြားေရာက္ဖူးေမၽွာ္ ၾကည္ၫိုခဲ့သည္။ စိတ္ဆႏၵထဲတြင္ ပိဋိကတ္ေတာ္အစုံကို ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါက မ်ားစြာစိတ္ခ်မ္းသာ ေက်နပ္လိမ့္မည္ဟု ဆုေတာင္းေနမိသည္။ (၁၃-၇-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေ႐ႊ(ယခု အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ)ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး(၁)ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းယားအကြက္(၂၀)ရွိ ဧည့္ရိပ္သာတြင္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ပိဋိကတ္သုံးပုံကို ပူေဇာ္လိုေၾကာင္းလည္း တင္ျပေဆြးေႏြးရာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မွ တာဝန္ယူ လႉဒါန္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ဂတိျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
(၁၈-၇-၁၉၉၂)ေန႔လည္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကမၻာေအးကုန္းေျမရွိ သာသနာေရးဝန္ႀကီး႐ုံးခန္း၌ ပိဋိကတ္သုံးပုံကို သြားေရာက္လက္ခံရာ ပိဋကတ္သုံးပုံလႉဒါန္းရာ၌ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ပထမဦးဆုံး အလႉခံရရွိသူမွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီ  တစ္ဦးတည္သာရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ မဂၤလာစကားကို သာဓု သုံးႀကိမ္ေခၚဆိုခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။
(၁၉-၇-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွ ပအိုဝ္းေဒသေတာင္ေပၚေျမသို႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ၾကရာ လမ္းခရီးတြင္မိဘျပည္သူမ်ားက ဝမ္းသာစြာျဖင့္ တ႐ြာဝင္တ႐ြာထြက္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ ခဲ့သျဖင့္ (၅-၈-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၎ပိဋိကတ္သုံးပုံကို ယခုအခါ ကိုယ္စိတ္ၿငိမ္းေအး ေအာင္ဓမၼေစတီဗိမာန္(နမ္းသခြေရာင္း ေအာင္ဓမၼေစတီ)ေတာ္၌ ပူေဇာ္ကိုးကြယ္လ်က္ ပိဋိကတ္တရားေတာ္မ်ား ဆက္လက္ထြန္းကား ျပန္႔ပြားေစရန္ ေဒသစုံပအိုဝ္းသံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။်

ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာပုံအေၾကာင္း
၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း(၁၂)ရက္ေန႔မွစ၍ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔အထိ(၄)ရက္ တိုင္တိုင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေအာင္ဓမၼေစတီ ပိဋိကတ္ဗိမာန္ေတာ္ ထီးတင္ပြဲကို စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုထီးတင္ပြဲကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မြန္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) အစရွိေသာ ျမန္မာတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအလိုအေလ်ာက္ စုစည္းမိၿပီးသား ျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ စုစည္းမိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၃၇၂-ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း(၁၃)ရက္ေန႔ တြင္ ပိဋိကတ္ဗိမာန္အနီး ေအာင္ဇဗၼဴဓမၼ႐ုံႀကီးအတြင္း၌ ဆရာတကာအဆင့္ျမင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို က်င္းပခြင့္ရခဲ့ၾကပါသည္။
ထိုဆရာတကာ အဆင့္ျမင့္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ-
၁။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ရပ္လုံးက (၅)ႀကိမ္မၽွ အတည္ျပဳထားၿပီးေသာ ထီသိမ္     စာမူကို ဆက္လက္အတည္ျပဳ သင္ၾကားေစရန္၊
၂။ သုံးႏွစ္အတြင္း ပိဋိကတ္စာေပကို ပအိုဝ္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆို၍ ပအိုဝ္းဘာသာျပန္         က်မ္းစာအုပ္မ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ သုံးႏွစ္အတြင္း ပိဋိကတ္စာေပကို ပအိုဝ္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆို၍ ပအိုဝ္း ဘာသာျပန္က်မ္းစာအုပ္ မ်ားထုတ္ေဝႏိုင္ရန္} ဟူေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ရန္ ၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး အေပၚဆုံးထပ္တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက ပိဋကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ]ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕}ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္(၁၄)ရက္(လကြယ္ေန႔)တြင္ ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ပိဋိကတ္စာေပကို ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေတာ္မူၾကေသာ ပအိုဝ္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားက ပိဋိကတ္ပအိုဝ္း ဘာသာျပန္ လုပ္ငန္းကို အသီးသီးတာဝန္ခြဲေဝေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ုံး အေပၚဆုံးထပ္ကိုလည္း ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္႐ုံး(ဗဟို) ပိဋိကတ္ပအိုဝ္း ဘာသာျပန္ဌာနအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ပိဋိကတ္ပအိုဝ္းဘာသာျပန္အဖြဲ႕သည္ ပိဋိကတ္သုံးပုံပါဋိေတာ္၊ ဓမၼပဒဝတၳဳ၊ ဇာတ္-၅၅၀ ဝတၳဳအစရွိသည့္ က်မ္းေပါင္း(၁၀၂)က်မ္းကို ပအိုဝ္းဘာသာျပန္ဆိုလ်က္ရွိရာ ယခုအခါ က်မ္းေပါင္း(၄၆)က်မ္းမၽွကို ပအိုဝ္းဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ဘာသာျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ ပိဋိကတ္က်မ္းစာမ်ားကို စာအုပ္ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာျပန္၍ မၿပီးေသးေသာ က်မ္းစာမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္၍ ဘာသာျပန္သြားဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိဋကတ္ပအိုဝ္းဘာသာအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဩဝါဒအရ သိရွိရပါသည္။

ဗုဒၶဓါတ္ေတာ္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ျခင္း
၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားကို အထူး အေလးထားၿပီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔တိုင္ေအာင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။ သမိုင္းဝင္ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားတြင္ ဗုဒၶ၏ သီရီရဓါတ္ေတာ္ကို ထာ၀ရၾကည္ၫိုႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္ဦးေအာင္ခမ္းထီမွ စကၤာပူႏိုင္ငံ ေ႐ႊေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဗင္ရွီဖါေဆာ့ထံတြင္ ေလၽွာက္ထားၿပီး ဆရာေတာ္က သီရိလကၤႏိုင္ငံသို႔ ႂကြေရာက္ကာ ဗုဒၶ၏ သီရိရဓါတ္ေတာ္ကို ပူေဇာ္အလႉခံခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ သံဃာ့ရာဇာဂိုဏ္းႀကီး(၃)ဂိုဏ္းမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဓါတ္ေတာ္ထိန္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပအိုဝ္းေဒသ ရွိ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားသည္ သမိုင္းေနာက္ခံ အေျခအေန၊ ကိုးကြယ္မႈထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လိုအပ္ေသာအဂၤါရပ္မ်ား ျပည့္စုံသျဖင့္ ဗုဒၶသီရိရ ဓါတ္ေတာ္ကို ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး(၁၂-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္  သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားတို႔က ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ က်င္းပျပလုပ္ေပးခဲ့သည္။
ယင္းေနာက္ ၎ဓါတ္ေတာ္ကို (၁၃-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူသို႔ ပင့္ေဆာင္ၿပီး (၁၅-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္ စကၤာပူမွတဆင့္ ရန္ကုန္သို႔ ဆက္လက္ပင့္ေဆာင္ လာရာ (၁၆-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္မွ ဟဲဟိုးေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး လမ္းခရီးတြင္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အပူေဇာ္ခံၿပီး ဆက္လက္ပင့္ေဆာင္ လာရာ(၂၃-၁၂-၂၀၀၁)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁ဝး၄၅)အခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶသီရိရဓါတ္ေတာ္ျမတ္သည္ ေမြေတာ္ကကၠဴ ဘုရားရွိ အပရာဇိတ ပလႅင္ေတာ္ျမတ္ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိစံပယ္ေတာ္မူၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္ေကာင္း အေပါင္း တို႔အားလုံး ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္သည္။
ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း
ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို)အား အသင္းအဖြဲ႕မွတ္ပုံတင္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ တင္ျပခဲ့ရာ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္၊ မတ္(၂၂)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္င့ေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕က အမွတ္(၉၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေထာင္ထားေသာ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို) ေကာ္မတီအား အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ အမွတ္(၁၇၉၅)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို)ေကာ္မတီသည္ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁)ရက္ႏွင့္ (၂)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါမြန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဖါမြန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ (ဗဟို)အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုစာေပယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အစည္းအေဝးသို႔ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႔မက်န္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံမွ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ ဤအစည္း အေဝးႀကီးမွ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားစြာကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ပအိုဝ္းေဒသတြင္း ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေစရန္ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံး ထီရီးညီလာခံက်င္းပျခင္း
ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) ပါလီမန္အမတ္ေလာင္း ဦးစံေအာင္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကရာမွ ပအိုဝ္းေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စတင္ခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွန္သမၽွကို ျပဳလုပ္လာမည္ဆိုလၽွင္ အားလုံးသေဘာတူလက္ခံၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ (၂၄-၁၂-၁၉၉၀)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၅-၁-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၁၈^၁၉-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၂-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၄-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊(၂၅-၂-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္၊ (၂၁-၃-၁၉၉၁) ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ (၂၃-၃-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႀကိမ္ေရ(၇)ႀကိမ္ တိတိျဖင့္ ႀကိဳတင္ၫွိႏႈိင္းကာ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ညီလာခံကို (၂၇-၃-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နားဟီးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ထီရီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
(၂၈-၃-၁၉၉၁)ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကို က်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဦးခင္ေက်ာ္ၫို၊ ဦးခြန္ဝိဇၨာ၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ခမ္း၊ ဦးခြန္ေအာင္သာ၊ ဦးခြန္ဟိုက္ေဆာ္ဝမ္းႏွင့္ ဦးခြန္စံလြင္တို႔အား ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
(၉-၄-၁၉၉၁)ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လာေရာက္ ႀကိဳဆိုၾကရာ ည(၆း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) ဧည့္ေဂဟာသို႔ ေရာက္ရွိပါ သည္။
(၁၁-၄-၁၉၉၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဆင္ေရးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉး(၁) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးႏွင့္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လုံး၏ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဘ၀ ေအးခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမျဖစ္မေန ရယူႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ပါဝင္ကူညီခဲ့၊ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ (ပအမဖ)ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္း ဦးစံေအာင္၊ ဦးေမာင္ေငြ၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္၊ ဦးခြန္ေက်ာ္ေဇယ်တို႔ (၅)ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ားအျဖစ္ မွတ္တမ္း တင္အသိအမွတ္ျပဳ အပ္ပါသည္။
ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕မ်ား ဥပေဒေဘာင္ အတြင္း ဝင္ေရာက္လာျခင္း
ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနာင္ေထာ္ေဒသ၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဟိုနမ့္ေဒသႏွင့္ ကဒူးႀကီး၊ ကဒူးေလးေဒသတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ရွမ္းျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ခ်စ္ေမာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသာမက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ ပအိုဝ္းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သာယာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ကံၾကမၼာအဆိုးအေကာင္းကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ကာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးထုတစ္ရပ္လုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းသည္ တအိုဝ္းသာျဖစ္သင့္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစည္းကာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုလွပလာေစရန္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွ ေကာင္းမည္ဟု သေဘာေပါက္ယုံၾကည္သျဖင့္ ၂၀၀၇-ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘန္းယဥ္၌ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရ(၁၇၃)ဦး၊ လက္နက္ ႀကီး/ငယ္ (၁၃၂)လက္ျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူခဲ့ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူသည့္ အခမ္းအနား၌ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေသာင္းေအး၊ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား အားလုံး စုံစုံညီညီျဖင့္ တက္ေရာက္ကာ ယခုအခါ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသအက်ိဳး၊ ရပ္႐ြာအက်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ ခံယူေဆာင္႐ြက္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

တန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ္သို႔လႉဒါန္းျခင္း

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူကာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မိသားစုမ်ား၏ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပိုမိုအက်ိဳးျပဳ အေထာက္ အကူျပဳေစရန္ ဗဟိုစီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဦးခြန္ျမတ္(ခြန္ပအိုဝ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ တြင္းထြက္ရတနာကုမၸဏီ)ႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဦးေနဝင္းထြန္း (ပတၱျမား ေက်ာက္စိမ္းနဂါးကုမၸဏီ)တို႔ကို ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မိုင္းရွဴးေဒသႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖါးကန္းေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း မိုင္း႐ူးေဒသတြင္ လုပ္ကြက္(၇)ကြက္၊ ဖါးကန္႔ေဒသတြင္ လုပ္ကြက္ (၆၆)ကြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း၊ ဤသို႔မိမိတို႔ လူအား၊ ေငြအား၊ စက္အားႏွင့္ ဇြဲလုံ႔လ တို႔ေၾကာင့္ နမ့္ေမွာ္ေဖၚထုတ္ (၁၀၉) လုပ္ကြက္တြင္ (၅-၅-၂၀၀၀)ရက္ေန႔တြင္ တန္(၃၀၀၀)မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို စတင္တူးေဖၚရရွိခဲ့ပါသည္။
ဦးေနဝင္းထြန္း၏ ရွင္းျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ လုပ္ကြက္ဖိုးက်ပ္ (၆၁၇)သန္း၊ ရတနာခြန္ က်ပ္(၃၅)သန္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇)သန္း ေပးသြင္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤတန္(၃၀၀၀)သုံးေထာင္ေက်ာ္ ေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီး တူးေဖၚရရွိၿပီးေနာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီသို႔ တင္ျပရာ ဦးေအာင္ခမ္းထီက ဤေက်ာက္စိမ္း တုံးႀကီးသည္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သာ ထိုက္တန္ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူသန္း(၅၀)ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရတနာျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား (၁၃၅)မ်ိဳးကပိုင္ဆိုင္သည့္ ရတနာလည္းျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ဤေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို ထုခြဲေရာင္းခ်လၽွင္ ခဏေလးႏွင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ကုန္ဆုံးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤမဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို မိမိတို႔အဖြဲ႕လက္ထဲတြင္ ထားရွိ ေနျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ထဲမွာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ရတနာတစ္ပါးအျဖစ္ ထားရွိျခင္းက ပို၍ သင့္ေလ်ာ္အက်ိဳးရွိလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ခံယူပါေၾကာင္း စသည့္ ဥကၠဌဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားစြာျဖင့္ စဥ္းစားကာ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဏၾဥ) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အားလုံးတို႔အား ေခၚယူၫွိႏႈိင္းရာ တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ၿပီး တန္(၃၀၀၀)ေက်ာ္ရွိ မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးကို (၂၆-၅-၂၀၀၂)ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္၌ လႉဒါန္းပြဲ က်င္းပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာေက်ာက္စိမ္းတုံးႀကီးလႉဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမႉး(၁)က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး၊ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ၫြန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားလည္း တက္ေရာက္အားေပး ခ်ီးျမႇင့္ၾကေၾကာင္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ သမိုင္းအရ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းျဖစ္ေပၚလာျခင္း
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ ၾကပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရး စေသာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ၊ လူမႈေရးရာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ အဓိကက်ေသာ၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိ႕ျဖစ္ ၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၏ (၇၅%)ေသာ နယ္ေျမအက်ယ္အဝန္းတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား အတည္တက် အေျချပဳ ေနထိုင္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒေဘာင္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈ၊ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ျဖင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ အေရးအရာမ်ားကို ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အေနျဖင့္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ေမလမွစ၍ ႐ုံးဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ရာ ကာလအားျဖင့္ (၂၄)ႏွစ္ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ျဖစ္၍ အသုံးျပဳေနက် ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားေျမ သာသနာေျမမ်ားမွာ ေရရွည္တြင္ အဆင္ေျပမႈ၊ အပ္စပ္မႈ ျဖစ္လာေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရရွည္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာ လိုအပ္လာေၾကာင္း သိရွိနားလည္လာၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေျမေနရာ လိုအပ္ေနေၾကာင္းကို သိရွိနားလည္သည့္အေလ်ာက္ ေျမေနရာရရွိေရးအတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္ (ယခင္ တႏြိဳင္ေရးေက်း႐ြာ) ေတာင္ဖက္ရွိ ေျမကြက္လပ္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ျဖားတန္ခင္ေက်ာ္ၫို၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးပီတာထြန္းႏိုင္၊ ျဖားတန္စႏၲာ၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ႐ုံးအဖြဲ႕မႉး ဦးခြန္ျမေမာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားတို႔မွ ေက်း႐ြာရွိမိဘျပည္သူမ်ားထံ ပအိုဝ္း တမ်ိဳးသားလုံးအတြက္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တႏြိဳင္ေရး႐ြာ လူႀကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာေျမပိုင္ရွင္မ်ား၊ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚၫွိႏႈိင္းခ်က္အရ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေရးကိစၥျဖစ္၍ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ား ေျမပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာသဒၶါတရား ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းလႉဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။
၎ေျမေနရာ၏ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အဖြဲ႕၏ ၾကားစခန္း၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံး၊ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးအစရွိသည္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းေနရာ၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕႐ုံး၊ ပအိုဝ္းေမာ္အဖြဲ႕႐ုံး၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းေဆး႐ုံ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)႐ုံးခြဲႏွင့္ (ပ.အ.မ.ဖ)႐ုံး အစရွိသည္တို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္း တိုင္းရင္းေဆး႐ုံႏွင့္ ပအိုဝ္းေမာ္အဖြဲ႕႐ုံးတို႔ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ျပည္လည္ပ်က္ျပယ္ သြားခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၎ေျမေနရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ ျပန္လည္သိမ္းယူမႈမျပဳႏိုင္ရန္ ဥပေဒအရပိုင္ဆိုင္ထားမႈကို ခိုင္ခိုင္မာမာလက္ဝယ္ထားရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၏ လမ္းၫြန္မႈကို ခံယူကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အဖြဲ႕ရွိ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ပါသည္။  ၎ေျမေနရာကို ဥပေဒအရပိုမိုခိုင္မာသည့္ ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္လာ၊ အထူးစီးပြားေရးတာဝန္ခံ ဦးေနဝင္းထြန္း၊ ႐ုံးအဖြဲ႕မႉး ဦးခြန္ျမေမာင္ႏွင့္ ႐ုံးအဖြဲ႕ဝင္တို႔မွ တာဝန္ယူၿပီး အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္(ရပခ)တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္ထံ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဆင့္ဆင့္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၀၅-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၆)ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ၊ စာအမွတ္/၁၈၆၉/အရ ေျမစာရင္းပုံစံ(၁၀၅)ကို လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္မႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး(ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွမိဘျပည္သူမ်ား၏ မတည္ေငြ၊ ထည့္ဝင္လႉဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ ပအိုဝ္းစာယဥ္ ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဆရာဦးခြန္မင္းေက်ာ္တို႔ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္၍ ေဘာလုံးကြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပြဲၾကည့္စင္ေရွ႕ေျမသားၫွိျခင္း၊ ပြဲၾကည့္စင္ေနာက္တည္းခိုရန္ေနရာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား၊ ခန္းမႀကီးမ်ား၊ ေဈးဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ျပခန္းမ်ား၊ သဘာ၀ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံမ်ားႏွင့္ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္ အဂၤါလကၡဏာႀကီးမ်ားအျဖစ္ဘက္ စုံလုပ္ ငန္း အသုံးျပဳႏိုင္ ရန္ခန္းမႀကီးမ်ားကိုလည္း ခမ္းနားထည္ဝါစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။
ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ တည္ထားကိုကြယ္ျခင္း
ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ၊ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္လိုအပ္သည္။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာ ေခတ္ထြန္းလင္းေတာက္ပ အစြန္႔ရွည္တည္ တံ့ျပန္႔ပြားေစလိုေသာ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည့္ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ကို ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီးေဗြ)ကြင္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ရန္ စိတ္ဆႏၵအားသန္ခဲ့သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ဦးရွိန္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ (၅-၁၂-၂၀၁၀)တြင္ ေရာက္ရွိလာကာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခမ္းထီ အား ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕တြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ ဂါရ၀ျပဳရင္းအျပန္တြင္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈ႕ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးဦးရွိန္း သည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔တြင္ လည္ပတ္ရင္းစိတ္ထဲတြင္ ဘုရားေစတီေတာ္ တစ္ဆူတည္ထား ကိုးကြယ္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဆရားႀကီေဒါက္တာဦးရွိန္း ေတာင္ႀကီးသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာရာ ပအိုဝ္းစာယဥ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ ဦးခြန္မင္းေက်ာ္ တို႔ေတြ႕ဆုံရာ၌ ဤပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းတြင္ ေအာင္ခ်မ္းသာ ေစတီေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးဦးရွိန္းအေနျဖင့္ ေစတနာသဒၶါ တရား တတ္အားသေ႐ြ႕ မတည္ေငြပါဝင္ လႉဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပေလၽွာက္ထားရာ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဦးရွိန္းက အလြန္ႏွစ္သက္ သေဘာက်ခဲ့သည္။ ဆရာႀကီးဦးရွိန္းသည္ ခ်က္ခ်င္း ဤဘုရားေစတီေတာ္အား က်ပ္သိန္း(၇၀)အရင္ မတည္လႉဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခား တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဆံေတာ္ရွင္သရီရ ဓါတ္ေတာ္၊ ပဥၥေလာက ဘုရားဆင္းေတာ္ႏွင့္  အျခားအဖိုးတန္ ဘုရားတြင္ဌာပနာရန္ ရတနာပစၥည္းမ်ား၊ ဂမၻီရတနာပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ထည့္သြင္း လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေၾကာင္းဆရာႀကီးေဒါက္တာဦးရွိန္းသည္ ေတာင္ႀကီးတြင္ ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ (၁၉-၁၁-၂၀၁၁)ရက္ေန႔၊ မြန္းလႊဲ(၃)နာရီ(၃)မိနစ္ မဂၤလာအခါေတာ္အခ်ိန္၌ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္တင္ေမာင္၊ ဆရာဦးခြန္မင္းေက်ာ္၊ ပြဲစားဦးဆြင္၊ ဦးခြန္တင္ထြဋ္၊ ဆရာခြန္ကိုး၊ ဆရာထြန္းဦး၊ ဂ်ပန္ဆရာမနန္းအိတ၊ ေဒၚနန္းဗို၊ ေဒၚနန္းၿပဳံး၊ ေဒၚမစႏၵာႏွင့္ အျခားေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ပႏၷက္တိုင္ကိုင္၍ ပႏၷက္႐ိုက္မဂၤလာ အခမ္းအနားျပဳခဲ့ၾကသည္။
သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ေစတီဘုရားကိုးကြယ္မႈကို ရွမ္းျပည္နယ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ မင္းကြန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဘဒၲပညာသီရိအဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာဂႏၴဝါစက ပ႑ိတဆရာေတာ္အား တင္ျပေလၽွာက္ထားခဲ့ပါသည္။ သာသနာေရး ဆိုင္ရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့နာယက အဖြဲ႕ဥကၠ႒၏ ခြင့္ျပဳခ်က္၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ရယူခဲ့သည္။
၁၃၇၃-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔(၇-၃-၂၀၁၂)နံနက္(၈) နာရီ(၁၀)မိနစ္ အခ်ိန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီေဗြ)ကြင္း၌ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ အုတ္ျမစ္စီမဂၤလာႏွင့္ ဌာပနာထည့္သြင္းပူေဇာ္ျခင္းမဂၤလာ အခမ္း အနားကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ သည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတစ္ရပ္လုံး၏ သမိုင္းမွတ္တိုင္အျဖစ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (ဒဲဥ္သီေဗြ)ကြင္း တည္ေဆာက္မြမ္းမံသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ဘက္စုံအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဒဲဥ္သီေဗြခန္းမႀကီး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး တစ္ရပ္လုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၊ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းမႈ၊ အမိျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံမ်ားအားလုံး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ကို ၁၃၇၆-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း(၁၃)ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ (၂-၃-၂၀၁၅)နံနက္ (၉)နာရီ (၄၅)မိနစ္ မဂၤလာအခါတြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာလူႀကီးမင္းမ်ား၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို)အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပအိုဝ္းလူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစုံမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား မိဘျပည္သူအားလုံးက ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္ေအာင္ျမင္စြာ ထီးေတာ္တင္လႉ ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕(PWO)ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ရည္႐ြယ္ခ်က္။        (၁)     အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေတာ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွက္ႏိုင္ရန္
            (၂)     ဝံသာႏုရကြိတ-အမ်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ     စိတ္ဓာတ္အၿမဲရွင္သန္ေစရန္။
            (၃)     ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို အၿမဲေလးစား လိုက္နာႏိုင္ေစရန္။
            (၄)     အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အျပန္အလွန္ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္။
            (၅)    မူးယစ္ေဆးဝါးအၱရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအားက်(ေအ့စ္)ဗႈီS ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ ကူညီေရး တို႔ျဖစ္သည္။
ဖြဲ႕စည္းသည့္ရက္စြဲ   -၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ(၄)ရက္ေန႔ ဤပအိုဝ္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕သည္ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္၊ -------လ (    )ရက္တြင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိ၏ ဩဝါဒကိုခံယူရာ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (ဗဟို) မွႀကီးမႉး၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုသိုလ္ေရးအဖြဲ႕ (ပအုိ၀္းနင္မူ ကုသုိလ္အာရုဲင္စြိဳ )ဟု ပထမဦးစြာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ ဩဝါဒအရ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးကုသိုလ္ေရး အဖြဲ႕သည္ကုသိုလ္ ဒါနျပဳေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တမ်ိဳးတည္းသာ အသုံးျပဳႏိုင္၍ ဘက္ေပါင္းစုံ လူမႈေရး လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးျပဳအားကိုးႏိုင္ေစရန္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အဖြဲ႕ဟုသာ ဖြဲ႕စည္းသြား သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္၏ ဩဝါဒအႀကံေပးခ်က္အရလည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ(ဗဟို) ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးခြန္ဝင္းကိုႏွင့္ ဆရာဦး ခြန္မင္းေက်ာ္တို႔၏ အႀကံဥာဏ္ေပးခ်က္အရ၎ အမ်ားဆႏၵအရ၎ (၄-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ (ပအုိ၀္းနင္မူ ကုသုိလ္အာရုဲင္စြိဳ ) Pa-O Woman Organizational (PWO) ဟူ၍ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး၊ ယခုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒မွာ ေဒၚနန္းမြံ ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

Thursday, April 2, 2015

ဆ႒မအႀကိမ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္(၂)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃) ရက္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ သက္တမ္း (၂၀၁၀ မွ ၂၀၁၅)ခုႏွစ္ ၏ လႊတ္ေတာ္ေရးရာႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္အက်ဥ္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနဝင္းထြန္းမွေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ သတၱဳသထံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒၊
ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ပါလီမန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းဥကၠ႒၊ ျမန္မာ-ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ-ဩစေတးလၽွပါလီမန္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ ကမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ေဘဂ်င္း၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လႊတ္ေတာ္ တာဝန္ျဖင့္ (၇)ႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆို(၆)ရပ္မွာ-
    (၁)        ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား သတၱဳက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစေရး။
    (၂)         ျပန္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အား ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္က႑ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ  ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေစေရး။
    (၃)        သတၱဳလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဒသထူေထာင္ေဆာင္႐ြက္ေရး။
    (၄)        ခေနာက္စိမ္း ဆင့္ကက္ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္႔စင္ျခင္း၊ အဆင့္နိမ့္ ခေနာက္စိမ္းသတၱဳ႐ိုင္း ကုန္ၾကမ္းမ်ား အက်ိဳးရွိစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး။
    (၅)        ျမန္မာ့သတၱဳတြင္း ဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္း။
    (၆)        ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း စသည့္ အဆိုမ်ား တင္သြင္းၿပီး ဥပေဒျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္သြင္းအဆိုမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတမျပဳန္းတီးေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သတၱဳႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားက႑ စီမံကိန္းမူဝါဒ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ား  ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈနည္းေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ မွားယြင္းစြာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳ (၁)မွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ တို႔မွ ထုတ္လုပ္ရရွိေသာ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ား၏ (၂၅%)ကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္သို႔ ခြဲေဝေပးရန္၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား အကူအညီေပးေရးကို စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ေျဖေလ်ာ့ေပးရန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ခိုင္မာေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒေပၚထြက္ေရး စသည့္ ႏိုင္ငံတြင္အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ား ေဝဖန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အႀကဳံျပဳခ်က္ ေဆာင္႐ြက္သည့္အျပင္ ဥပေဒျပဳျခင္း(၂)ရပ္ အဆို(၇)ရပ္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း၊ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္ ေမးခြန္း(၂)ႀကိမ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔ က်ေရာက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါတီ(၅၄)ပါတီ ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုင္ရာ ကတိျပဳခ်က္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ေဒသရွိ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျမေကာ္စက္၊ လမ္းႀကိတ္စက္  ၊ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လႉဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ပါတီႏွင့္ လူငယ္မ်ားကြန္ယက္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာရံပုံေငြ စုစုေပါင္း(  )က်ပ္ လႉဒါန္း ေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း၏ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကာလအတြင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-
ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၀၉)ဦးအနက္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ႏွင့္  အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ (၂၄)ဦးတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မၽွတမည့္ေ႐ႊးေကာက္ပြဲ နည္းစနစ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္မွေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ ေလ့လာခရီးစဥ္ႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ-
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး မဆုံး႐ႈံးေစရန္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္းေလာင္း ေရအား လၽွပ္စစ္ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္သြားေသာ ေက်း႐ြာ (၂၃)႐ြာမွ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ေသာ ေနအိမ္မ်ား စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ လယ္ေျမ၊ ယာေျမ မ်ားအတြက္ ေလၽွာ္ေၾကးရရွိရန္ႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား အစားထိုးရရွိေရးႏွင့္ အဖက္ဖက္တြင္ မူလအေျခအေနထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေရွးႏွစ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကတည္းကတည္ရွိၿပီးေသာ ေက်း႐ြာမ်ားအား သစ္ေတာဧရိယာသတ္မွတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎အား သစ္ေတာဧရိယာမ်ား ျပန္လည္ဖယ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို စြယ္စုံက်မ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဥပေဒေပၚေပါက္ ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခ်က္အေပၚ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးအေပၚ မၽွတေသာ ဥပေဒျပဌာန္းႏိုင္သည္အထိ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ျပင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ သီးသန္႔မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီ ခန္းမ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူဝါဒကို ထုတ္ေဖၚ ရွင္းလင္း ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒတြင္ မိမိပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု မျဖစ္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေျပာဆို အတိုက္အခံျပဳခဲ့ ပါသည္။ မဲဆႏၵနယ္အတြင္း အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ ေရရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ၫိုႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္ျမင့္တင္ေပးရာတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း
(   )၊ အထကေက်ာင္းခြဲ(   )၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(   )ႏွင့္ အလကေက်ာင္းခြဲ(   )ႏွင့္ မူလြန္ေက်ာင္း (     ) ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ (ေအာင္ပန္း၊ ပင္ေလာင္း၊ လြိဳင္ေကာ္)အား အဆင့္ျမင့္တင္ေရး အပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား ေသာက္သုံးေရရွိေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်း႐ြာမီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၫိုႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၄ နာရီ မီးလင္းေရးတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ၇၀%ခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အက်ိဳးျပဳေစရန္ လြတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း(၁၅)ခုႏွင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း (၆)ႀကိမ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖမွ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ(ဟိုက္ေဆာ္ဝမ္း)သည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး၊ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိုပုံး-မိုင္းျပင္း-နားပုန္လမ္း၊ မဲနယ္ေတာင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ေတာင္ေပၚေဒသရွိ ႐ြာခ်င္းဆက္သြယ္ေပးေသာ ေျမသားလမ္းမ်ား၊ ေမြေတာ္ကကၠဴလမ္း အဆင့္ျမႇင္တင္ေပးရန္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ျခမ္းရွိ ေက်ာက္တန္း-ထီတခု-ေနာင္ေဒးလမ္းအား ေျမသားလမ္းမွ ေက်ာက္ေျခလမ္းအျဖစ္ အဆင့္တင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကခ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ေက်း႐ြာလမ္းမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ နမ္းခုတ္-ဆမ္ဆိုင္လမ္း၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီး-ဆိုက္ေခါင္-ဟိုနမ့္-ေမာက္မယ္လမ္းကို အဆင့္ျမင့္တင္ေပး ေဆာင္႐ြက္သည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေစရန္ ဖုန္းလိုင္းမမိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနာက္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဟိုပုံးေျမာက္ျခမ္းရွိ ေက်း႐ြာအုပ္စု(၄)အုပ္စု၊ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ ေက်ာက္တန္းေဆး႐ုံလိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၊ “ဓါတ္မွန္ေဆာင္၊ ေရကန္မ်ား ရရွိရန္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ပင္းပက္သံမဏိစက္႐ုံ စီမံကိန္းခ် သုံးစြဲေနမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံကိန္းခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စသည့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳေမးခြန္း(၁၇)ခု ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြမွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀)အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း(    )၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္  က်ပ္သိန္း(၁၀၀၀) အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း(    )ခု ျပည္သူလူထုလက္ဝယ္သို႔ ေပးအပ္ကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဝင္းကိုမွ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဝင္းကိုသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အားကစားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္အျပင္ ပအိုဝ္းတစ္ရပ္လုံး၏ အေရးအရာ ျဖစ္ေသာ သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ေသာ ပအိုဝ္းဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္း(ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း) တည္ေဆာက္မြမ္းမံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘက္စုံအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ခန္းမ၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတစ္ရပ္လုံး၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ သက္ေသျပဳႏိုင္ရန္ ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္းတြင္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီေတာ္ တည္ထား ကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္ (၆၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာထီးေတာ္ တင္လွဴႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတာဝန္ကိုပါ ပူးတြဲတာဝန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သည္အထိ ပြဲေတာ္တာဝန္ႏွင့္အတူ တြဲဖက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။
ထို႔ျပင္ မဲဆႏၵနယ္အတြင္းတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ျပည္နယ္အားကစားကြင္း ေပၚထြန္းေရးကို ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါ၀္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတ္မွီအားကစားကြင္း ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မိမိမဲဆႏၵနယ္အတြင္း ျပည္သူမ်ား လိုအပ္ေသာ လမ္းတံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေသာက္သုံးေရရရွိေရး၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး စသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ခ်ေပးေသာ ရံပုံေငြမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေပါင္း()ခု ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၄)ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္နားသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္သို႔ ကြင္းဆင္းၿပီး ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႕လိုအပ္ခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ စသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အႀကိမ္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီေပါင္း(    )ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ပါတီေပါင္း()ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ပါတီေပါင္း(  )ပါတီ႐ုံး ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္မ်ားႏွင့္ ပါတီရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရံပုံေငြေပးအပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၄)ဦး၏ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအတြက္ ထင္ရွားေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္()ခု ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။
(၁)    ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား သီးျခားလူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပသည္(ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္)။
(၂)    တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကာကြယ္ေသာဥပေဒၾကမ္းမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဆိုသည္မွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အခ်ိဳ႕က ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ဆိုလိုသည္ ဟူေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းအစားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဆိုသည္မွာ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကို ပင္ရင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ေနထိုင္လာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ဆိုလိုသည္”ဟု ခုခံအစားထိုး ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
(၃)    ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ဦးျဖဴသည္ ဆီဆိုင္ေစာ္ဘြား ခြန္ၾကည္အစား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ျမန္မာအဘိ”ဓာန္အတြဲ(    )စာမ်က္ႏွာ(    )တြင္ က်ိဳင္းတုံေစာ္ဘြားကိုယ္စားလွယ္ဟု မွားယြင္းမွတ္တမ္း တင္ျခင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေခ်ပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
(၄)    လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး^ျပည္နယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား ၏အက်ိဳး၊ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ခိုင္မာရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေဒသတြင္း အဖက္ဖက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ကိန္းေအာင္းေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒသဦးစီး၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
ဆက္လက္ၿပီး ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီး႐ုံး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကိုဆက္လက္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသကို (၂၉-၅-၂၀၀၈)ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ကို (၃၁-၃-၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ႐ုံးစိုက္ရာၿမိဳ႕သည္ ေျမာက္လတၱီတြစ္ (၂၀)ဒီဂရီ (၃၀)မိနစ္ ႏွင့္ (၂၁)ဒီဂရီ (၂၇)မိနစ္ ၾကား အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြစ္(၉၇)ဒီဂရီ (၃)မိနစ္ႏွင့္ (၉၇)ဒီဂရီ (၄)မိနစ္ အၾကားတည္ရွိၿပီး ေဒသ၏အက်ယ္အဝန္းမွာ (၃၃၀၄.၉၇)စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး အေရွ႕ေနာက္(၁၀၄)မိုင္ႏွင့္ ေတာင္ေျမာက္ (၁၅၃)မိုင္ ရွည္လ်ားပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ ရွမ္းကုန္းျပင္ျမင့္အတြင္း တည္ရွိၿပီး အျမင့္ေပ (၆၀၀၀)ေက်ာ္ရွိသည့္ ေတာင္တန္း မ်ားႏွင့္ လြင္ျပင္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသမ်ားတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေဒသ၏အေရွ႕ဘက္တြင္ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကယားျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိ ေနပါသည္။
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသသည္ ေအးျမေသာရာသီဥတု အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းရာသီအျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္(၂၇.၄ H)စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္ (၀.၀ H)စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ ေႏြရာသီအျမင့္ဆုံး အပူခ်ိန္(၃၆ H) စင္တီဂရိတ္၊ အနိမ့္ဆုံးအပူခ်ိန္(၁ဝံ)စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္ပါသည္။ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရမ်ားမွာ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္(၁၉၂၂၇၃)ဦး၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္(၁၁၁၉၆၂)ဦးႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ (၁၅၂၇၅၅)ဦး ရွိသည္။ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ပအိုဝ္း(၃၂၄၆၂၂)ဦး၊ ရွမ္း(၇၆၈၇၄)ဦး၊ ဗမာ(၃၂၀၃၅)ဦး၊ ေတာင္႐ိုး(၆၀၀၄)ဦး၊ ကယန္း(၄၃၆၈)ဦး၊ ကရင္(၂၉၃၆)ဦး၊ အင္းသား (၁၇၃၇)ဦး၊ ကယား(၁၂၄၆)ဦး၊ ဓႏု(၁၂၆၁)ဦး၊ လီဆူး(၁၅၂)ဦး၊ ခ်င္း(၁၁၀)ဦး၊ ကခ်င္ (၃၆)ဦး၊ မြန္(၂၉)ဦးႏွင့္ အျခား(၅၄၉၇)ဦး စုစုေပါင္း (၄၅၆၉၉၄)ဦး ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ပါတီမ်ားမွာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ေဒသတစ္ခုလုံး လူဦးေရ(၄၅၆၉၉၄)ဦး ရွိသည့္အနက္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၇၁၉၈၅)ဦးတိတိ ရွိသည္။ ေဒသတစ္ခုလုံး ၂၀၁၁-ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၁၂)ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၉)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ(၁၈)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း(၉၉)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၃၈၄)ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ(၂၄)ေက်ာင္း၊ တြဲဘက္မူလတန္းေက်ာင္း (၃၇)ေက်ာင္းသာရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၄-ခုႏွစ္ေရာက္ရွိ လာေသာအခါ အထက္တန္း ေက်ာင္း(၁၈) ေက်ာင္း အထိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ(၆)ေက်ာင္းအထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း(၁၇)ေက်ာင္းအထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲ(၂၂)ေက်ာင္းအထိ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း(၉၁)ေက်ာင္း အထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၄၁၁)ေက်ာင္းအထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ(၆၃)ေက်ာင္းအထိ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တြဲဘက္မူလတန္း ေက်ာင္း(၆)ေက်ာင္း ေသာ္လည္းေကာင္း အသီးသီးတိုးတက္လာေၾကာင္း တင္ျပအစီရင္ခံ အပ္ပါသည္။
ေဒသတစ္ခုလုံး က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပအစီရင္ခံရလၽွင္ ေဒသတစ္ခုလုံး (၂၅) ကုတင္ေဆး႐ုံ(၃)႐ုံရွိသည္။ (၁၆)ကုတင္ ေဆး႐ုံ(၁)႐ုံရွိသည္။ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ(၆)႐ုံရွိသည္။ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ဌာနေပါင္း(၁၆)ဌာနရွိသည္။ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲေပါင္း(၇၁)ခု အသီးသီးရွိေၾကာင္း တင္ျပအစီရင္ခံအပ္ပါသည္။  ေဒသတစ္ခုလုံး နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးအတြက္ တပ္ရင္းေပါင္း(၁၂)ရင္းရွိသည္။ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပည္သူ႕ရဲအရာရွိ တပ္သားေပါင္း(၂၆၁)ဦး ရွိသည္။ မီးသတ္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ သေႏၶအင္အား(၂၄)ဦး၊ အရန္အင္အား(၁၀၀၉)ဦး စုစုေပါင္း(၁၀၃၃)ဦး ရွိသည္။ မီးသတ္ယာဥ္(၆)စီး၊ ေရသယ္ယာဥ္(၆)စီး အသီးသီးရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္း (၈)ဖြဲ႕ရွိၿပီး အင္အားေပါင္း (၈၄၂)ဦးရွိသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃)ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၁)ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ေပါင္း (၂၅)ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း (၆၉)အုပ္စုႏွင့္ ေက်း႐ြာေပါင္း(၁၀၈၁)႐ြာ ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း စုစုေပါင္း(၆၂)ေက်ာင္း၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း(၂၉)ေက်ာင္းကို စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြ က်ပ္(၂၈၀၀.၀၈)သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ INGO/NGO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စာသင္ေက်ာင္း(၁၁) ေက်ာင္းအားလည္းေကာင္း အသီးသီး ေဆာက္လုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း က်န္းမာေရးက႑အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ဆရာဝန္ေနအိမ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ(၂)႐ုံ၊ အျခားျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရေလာင္းအိမ္သာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း(၃၀)ခု တို႔အတြက္ စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြက်ပ္(၁၈၂၄.၀၇)သန္း အကုန္က်ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု^ျပည္နယ္ ရန္ပုံေငြမွ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေျမသားလမ္း(၆၄^၄)မိုင္၊ ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္း(၂၃/၁)မိုင္၊ ကတၱရာလမ္း(၉၂/၁)မိုင္တို႔အား စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြ က်ပ္(၁၁၄၁၅.၀၂၉)သန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သံကူကြန္ကရစ္တံတား(၃၅၂)စင္း၊ သစ္သားတံတား (၂၀)စင္း၊ ေရႁပြန္တံတား(၃၁၈)စင္းႏွင့္ BOX CERVET (၂၃၅)ခုတို႔ကို စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြ က်ပ္(၂၀၉၂.၃၈၁၇) သန္းျဖင့္ အသီးသီးေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ လၽွပ္စစ္မီးလင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခြဲ႐ုံ(၂၅)႐ုံ၊ (၃၃)ေကဗြီေအ၊ (၁၁)ေကဗြီေအ၊(၀.၄)ေကဗြီေအ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြ က်ပ္(၃၅၃၂.၃၄၆)သန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ဆိုလာမီးအစုံအေရအတြက္ (၄၃၉၄)စုံအား ျဖန္႔ျဖဴး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီး ေက်း႐ြာေပါင္း(၁၀၆၄)႐ြာရွိသည့္အနက္ ဓါတ္အားစနစ္ျဖင့္ (၁၆၄)႐ြာ ဌာနပိုင္မီးစက္ျဖင့္ (၁၂)႐ြာ၊ အေသးစားေရအားလၽွပ္စစ္လုပ္ငန္းျဖင့္ (၅၈)႐ြာ၊ စုစုေပါင္း(၂၃၄)႐ြာတို႔အား မီးလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ မီးလင္းရန္က်န္ရွိသည့္ ေက်း႐ြာေပါင္း(၈၃၀)႐ြာအားလည္း ႏွစ္စဥ္လၽွပ္စစ္မီးတိုးတက္ရရွိေစေရး ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ ဆည္ေျမာင္းမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း(၄၃)ခုကိုလည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြ က်ပ္(၈၀၄.၃၉)သန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာမွ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္(၁၄၄၀.၄၀၀)သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္(၅၅၅၉.၀၇၅)သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပုံေငြ က်ပ္(၁၆၆၄.၈၉၉)သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ခြင္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္(၃၄၃၃.၆၄၃)သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ပုံေငြ က်ပ္(၄၃၅၀.၄၆၀)သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ရန္ပုံေငြ က်ပ္(၂၄၈၆.၈၇၅)သန္း၊ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြက်ပ္(၁၈၉၃၅.၃၅၂)သန္းျဖင့္ ေျမသားလမ္း(၂၁/၀)မိုင္၊ ေက်ာက္လမ္းမိုင္(၁၀၆^၀)မိုင္၊ ကတၱရာလမ္းမိုင္(၂၆/၄)မိုင္၊ စုစုေပါင္း(၃၄၄/၄)မိုင္ အားလည္းေကာင္း၊ ကြန္ကရစ္တံတားႏွင့္ ေရႁပြန္ေပါင္း(၃၇၈)စင္းအားလည္းေကာင္း၊ ပညာေရးက႑အေနျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္း(၂၃)ေက်ာင္း၊ က်န္းမာေရးက႑တြင္ ေဆး႐ုံႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ(၂၂)ခုအား လည္းေကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေဖာ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ဧက(၃၀၀)အားလည္းေကာင္း၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္း(၁၈၇)ခု၊ ေမြးျမဴေရးၿခံ(၂)ၿခံ၊ အေသးစားေရအားလၽွပ္စစ္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအတြက္ ေက်း႐ြာ (၂၆၂)႐ြာ၊ ဆိုလာမီးျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမွာ အိမ္ေျခေပါင္း(၄၄၃၀)အိမ္၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ႐ုပ္^သံ ထပ္ဆင့္လႊင့္စက္႐ုံ(၄)႐ုံ၊ ဘုန္းေတာင္ႀကီးေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဓမၼ႐ုံ(၅)ခု၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာႏွင့္ ေက်းလက္အိမ္ရာ (၅၇)ခုႏွစ္ ေက်းလက္အိမ္သာ(၃၅)ခုတို႔ကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕႐ုံး ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ရန္ပုံေငြျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြက်ပ္(၈၄.၄၈၀)သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ေငြက်ပ္(၃၃၇.၉၂၀)သန္း၊ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္(၄၂၂.၄၀၀)သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသအစည္းအေဝးခန္းမ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရရန္ပုံေငြျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္(၄၂၅.၆၀၀)သန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ ဦးစီးဥကၠ႒ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ စုစုေပါင္း ရန္ပုံေငြ က်ပ္(၁၂၄.၄၁၆)သန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ေနအိမ္(၆)လုံး ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေငြက်ပ္(၁၂၀.၀၀)သန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊
 ေဒသစုေပါင္း႐ုံးဧက(၇၀.၂၇)အတြင္း (၃.၄)မိုင္ ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းအား ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္(၃၆၅.၉၅၀)သန္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသစုေပါင္း႐ုံးအတြင္း ႐ုံးအေဆာက္အဦး မ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္(၂၇၀.၂၇၀)သန္းျဖင့္လည္ေကာင္း၊ ေဒသစုေပါင္း ႐ုံးအတြင္း ႐ုံးအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေရရရွိေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္(၄၅.၁၅၄)သန္း စုစုေပါင္းေငြက်ပ္(၈၀၁.၃၇၄)သန္းျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ထို႔အျပင္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ (၄)ႏွစ္အတြင္း ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ရရွိေသာ အခြန္အရပ္ရပ္ေကာက္ခံရရွိေငြ စုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း (၅၃၉၁.၆၁)သန္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ပုံေငြက်ပ္(၃၆၄၉၃.၈၂)သန္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္အစိုးရ၏ ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္(၂၀၇၀၈.၂၅)သန္း၊ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြ က်ပ္(၅၇၂၀၂.၀၈၁) သန္းျဖင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က႑ေပါင္းစုံတြင္ သုံးစြဲ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အခြန္ထက္ က်ပ္သန္းေပါင္း(၅၁၈၁၀.၄၇)သန္းျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တင္ျပ လိုပါသည္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ ႐ုံးခ်ဳပ္မွ  တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ အဓိကလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသည္ ပင္မလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဝင္ေငြရ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံျဖစ္ေသာ လၻက္၊ သနပ္ဖက္၊ လိေမၼာ္၊ ဒညင္းႏွင့္ ေထာပတ္ စသည့္ႏွစ္ရွည္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရာသီသီးႏွံမ်ားျဖစ္ေသာ အာလူး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ေျပာင္း၊ ႀကံႏွင့္ ဗာဂ်ီးနီးယားေဆး စိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားလည္း စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါသီးႏွံမ်ားသည္ ေဒသတြင္း ဖူလုံေစသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ ပါသည္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္၊ အထြက္ႏႈန္းျမႇင့္မားေစရန္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ခ်ိန္ဆက္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ ေမတၱာ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ပါရမီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ခမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ အဆိုပါသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေတာင္ယာစပါးစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သုေတသနေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ မ်ိဳးေစ့ႏွစ္ရွည္ပင္ သုေတသန ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပညာေပးျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ နယ္စပ္ေဒဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပူးေပါင္း၍ (နတလ) သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဆ႒မအႀကိမ္၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ၏ အစီရင္ခံစား အပုိဒ္ (၁)

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂ ) ရက္
နိဒါန္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီအေနျဖင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ တင္သြင္းေသာအစီရင္ခံစာတြင္ နိဒါန္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဟူ၍ အစဥ္လိုက္ တင္ျပအစီရင္ခံထားပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္သည့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တစ္ပါတီစနစ္ကို အေျခခံလ်က္ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္သည့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမ်ားကို သုံးႀကိမ္တိုင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီမၽွျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ထြန္းကားေစရန္ ျပ႒ာန္းပါရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းကလိုလားေသာ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ပါ တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမၽွျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားမ်ား မူလအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမၽွ အခြင့္အေရး ရရွိေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမၽွစြာ ရပိုင္ခြင့္ေပးရမည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အျပည့္အဝရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မိမိတိုင္းရင္းသားႏွင့္တကြ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လၽွက္ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး၏ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအၿပီး လူအရင္းအျမစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အျခားလူမႈဒုကၡအဖုံဖုံကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ မ်ိဳးႏြယ္စု အတြင္းမွာလည္း စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ကို ထာ၀စဥ္ရွင္သန္ ထြန္းကားေစၿပီး မိမိတို႔၏အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္တို႔ကို ထာ၀စဥ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ကိန္းေအာင္းေစရန္ သားစဥ္ေျမးဆက္အထိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေဖာ္ထုတ္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းေသာအမ်ိဳးသား အဂၤါလကၡဏာမ်ား၊ ေကာင္းေသာအေမြခံမ်ား ေပးႏိုင္ရန္၊ လက္ကမ္းခံယူႏိုင္ရန္ အားသြင္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ၿပီးသည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင့္တေနေသာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းရန္ ပါတီအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား၏ သမိုင္းေရစီးေၾကာင္းအရ လိုအပ္၍ ေပၚေပါက္လာရေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္း သိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တင္ျပလိုပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သမိုင္းအရွည္ကိုၾကည့္ရန္ မလိုေပ။ ကိုလိုနီေခတ္ေနာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားကို လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းစဥ္ကာလႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပူးတြဲပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔ ရပ္တည္ခဲ့ရသည့္ ဘ၀သည္ အခိုင္းအေစခံလူတန္းစား၊ မ်က္စိမွိတ္နားပိတ္ ခဲ့ရသည့္ဘ၀၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေလာင္းကစားေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ အစဥ္ေမြ႕ေလၽွာ္ေနေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက ဖန္တီးထားေသာဘ၀၊ လူရာအသြင္းမခံရ၍ မိမိကိုယ္မိမိ ပအိုဝ္းပါဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ရွက္၍ အားငယ္ေနရသည့္ဘ၀ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေစျခင္းမွာ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရင္းစစ္လၽွင္ အျမစ္ရွာေတြ႕ေသာ ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပေဒသရာဇ္ေတာ္လွန္ေရးကို ၁၉၄၉-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၉-ခုႏွစ္တြင္ ပေဒသရာဇ္မ်ား အၿပီးအပိုင္ အာဏစြန္႔ခဲ့ရ၍ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေအာင္ပြဲခံႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုကာလတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည့္အေလၽွာက္ ေျမျပန္႔ေဒသ သထုံခ႐ိုင္တြင္ ဦးလွေဖ၊ ဦးဘိုးမၽွင္၊ ဦးၿပဳံး၊ ဦးေအာင္သာတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဦးျဖဴ၊ ဦးဘိုးခင္၊ ဦးဟိန္ေမာင္တို႔ႏွင့္ ဦးေအာင္သာ၊ ဦးဟိန္ရွန္းေငြတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္ေလြာင္ဗူ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပအိုဝ္းအေရး ေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္တြင္ သထုံၿမိဳ႕၊ ေမာ္ေက်ာ့ရပ္၊ ေရေက်ာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူထုဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္မွ ေတာင္းဆိုခ်က္(၂)ရပ္ျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကို ေတာင္သူဟု ေခၚဆိုေနျခင္းမွ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးဟု အသိအမွတ္ျပဳေပးပါရန္ႏွင့္ ပအိုဝ္းတို႔အား တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအိုဝ္းတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚသို႔ ဝင္ေရာက္ေျခနင္း စျပဳလာခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၅၀-ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၁)ရက္ေန႔မွစ၍ယာယီအဖြဲ႕ကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံးညီလာခံက ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းကို အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ႀကီးေလးက်ယ္ျပန္႔ေသာ အမ်ိဳးသားတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၆)ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ၁၉၆၂-ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕စည္းခြင့္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သျဖင့္ ေရွးအစဥ္ အဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ အရွိန္အဝါရွိခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)ကို ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ အညီ ပြဲစားဦးေမာင္ေငြ၊ ပြဲစားဦးေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္တို႔ ပါဝင္ေသာ (ပအမဖ)အဖြဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရက်င္းပေပးခဲ့ေသာ ပါတီစုံေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အာဏာရပါတီသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းမရွိသျဖင့္ ပါတီအသီးသီးသည္ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမၽွ ဆိတ္သုဥ္းခဲ့ရၿပီး ျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)လည္း ထိုသို႔ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ (ပအမဖ)ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေငြ၊ ဦးေက်ာ္သိန္း၊ ဦးခြန္ေမာင္တုတ္ႏွင့္ ဦးခြန္သိန္းေဖတို႔သည္ အမ်ိဳးသားအေပၚ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ  ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄-၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)၏ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ က်င္းပေသာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ညီလာခံ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ မူလ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)အမည္ကို ဆက္လက္ အသုံးမျပဳေတာ့ပဲ လက္ရွိ တည္ရွိ ေနေသာ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ)အျဖစ္ ပ-အ-မ-ဖမူဝါဒ လမ္းစဥ္ အတိုင္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေရးအရာကို တစ္ခုတည္းေသာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္လူမ်ိဳး ေပါင္းစုံလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕(ရလလဖ) တည္ေထာင္ခဲ့ရာမွ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္ေအာက္ခံ(ဝါဒေရးရာ)ကို လက္ခံေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္လိုေသာအဖြဲ႕ဟု သေဘာထားကြဲရာမွ ဝါဒေရးရာကို လက္ခံေသာ(ရလလဖ) ပအိုဝ္းနီႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား အသြင္ေဆာင္ေသာ တနည္းအားျဖင့္ ေရွးအစဥ္အလာက ပအိုဝ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ေပးခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ေရးဝါဒလမ္းစဥ္ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးေသာ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဏၾဥ)(သို႔မဟုတ္)ပအိုဝ္းျဖဴဟူ၍ ပအိုဝ္းႏိုင္ငံေရးတြင္ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ကြဲၾကျပန္သည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္ထိ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လာခဲ့ရာမွ  ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ပအိုဝ္းေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္  ေဆာင္႐ြက္ လာခဲ့ရာ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္အထိ ျဖစ္ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၀၈ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပဒျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ေလၽွာက္လႊာကို (၃၁-၃-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေလၽွာက္ထားရာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေနျပည္ေတာ္မွ (၁၃-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိၿပီး ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဏၾဥ) ႏိုင္ငံေရးပါတီ၏ မွတ္ပုံတင္အမွတ္(၅)ျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ ဆက္လက္အေမြခံခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕၏ မူဝါဒလမ္းစဥ္၊ သမိုင္းကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္က်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံအႀကိမ္သည္ (ပအမဖ)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ညီလာခံအႀကိမ္ကို ဆက္လက္သုံးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။


ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း

ပထမအႀကိမ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပျခင္း
ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ ၁၉၅၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၂၁)ရက္ေန႔မွ (၂၂)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္  ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၇)ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီခံလာက်င္းပျခင္းဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ညီလာခံ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ပဏာမျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ေနာင္ကားခ႐ိုင္၊ ေနာင္ေယြးေက်း႐ြာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုပဏာမ ျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္မွာ-
        (၁)    ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြား အာဏာစြန္႔လႊတ္မႈ အျမန္ဆုံးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္။
        (၂)    ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါမ်ားႏွင့္အညီ အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္။
        (၃)    ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ပဏာမညီလာခံက်င္းပၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ညီလာခံကို ၁၉၅၅-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၆)ရက္ေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗႏၶဳလ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္မွာ-
    (၁)        ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ေဒသ သတ္မွတ္ေပး ရန္။
    (၂)        ပေဒသရာဇ္ေဇာ္ဘြားမ်ား အျမန္ဆုံး အာဏာစြန္႔လႊတ္ရန္။
    (၃)        ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥမ်ား သုေတသနျပဳရန္။
    (၄)        ဖမ္းဆီးခံ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္။
    (၅)        က်ဴးေက်ာ္သူ တ႐ုတ္ျဖဴအား တိုက္ခိုက္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳရန္။
စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

တတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား တတိယအႀကိမ္ညီလာခံ မက်င္းပမီ ၁၉၅၈ -ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ပအိုဝ္းလက္နက္ကိုင္အင္အား (၁၂၀၀)ေက်ာ္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ပအမဖ ေခါင္းေဆာင္(၆)ဦးႏွင့္ ပအလဖ ေခါင္းေဆာင္ (၅)ဦး စုစုေပါင္း(၁၁)ဦး ပါဝင္ေသာ  ယာယီေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံကို ၁၉၅၉-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၂)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီး စာသင္တိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုတတိယအႀကိမ္ညီလာခံက တင္သြင္းေသာ အဆိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-
    (၁) စီးပြားေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၂)ခု
    (၂) ပညာေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၄)ခု
    (၃) က်န္းမာေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၆)ခု
    (၄) ဘာသာေရးအဆို ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၅)ခု ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း
ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ စတုတၳအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံအစည္းအေဝးကို ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္၊ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔မွ (၉)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၉၈)၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္၊ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလုံးပိုင္ အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ညီလာခံမွ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား (၁၂)ခု ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ-
(၁) ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ)၏ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းက်စ္လစ္မႈ ခိုင္မာေစေရး။
(၂) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ စီးပြါးေရးစနစ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံေသာစီးပြါးေရးျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ေခတ္မီတိုးတက္ေစေရး။
(၃) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထြက္ကုန္မ်ား ျပည္တြင္းျပည္ပ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ တြင္က်ယ္စြာ     ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး။
(၄) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ စီးပြါးေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ျပည္ပကုန္ပစၥည္း     မွာယူျဖန္႔ျဖဴးေရး။
(၅)အမ်ိဳးသားပညာေရးတြင္
(က)    ပအိုဝ္းေက်း႐ြာတိုင္း မူလတန္းပညာ မသင္မေနရ သင္ၾကားေရး။
(ခ)    ေက်း႐ြာအုပ္စုတိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေရး။
(ဂ)     ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေရး။
(ဃ)    ၿမိဳ႕နယ္အထက္တန္းေက်ာင္းတိုင္း ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေရး။
(င) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ တကၠသိုလ္ေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိေရး။
(စ) ၿမိဳ႕နယ္တိုင္း တကၠသိုလ္ေထာက္ပံ့ေၾကးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး။
(၆) ေက်း႐ြာ၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးေရး
(၇) အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္တာဝန္ေပးအပ္ေရး
(၈) တိုင္းရင္းေဆးပညာ အားေပးျမႇင့္တင္ေရး
(၉) ပအိုဝ္းစာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတိုင္း သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ေရး
(၁၀) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား စာေပသမိုင္း ျပဳစုေရး
(၁၁) ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ အမ်ိဳးသားပိုင္ အေဆာက္အဦးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ေရး
(၁၂)    ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသမိုင္း ျပဳစုေရး တို႔ျဖစ္သည္။

ပဥၥမအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပျခင္း
ပဥၥမအႀကိမ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံအစည္းအေဝးကို၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔မွ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁၈)၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ရွိ ပအိုဝ္းအမ်ိဳး သားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အေဆာက္အဦးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးအသိ ပညာရွင္အတတ္ပညာရွင္ အလႊာေပါင္းစုံ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၿပီး ဆႏၵသေဘာထားရယူရာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ မူလျပည္ေထာင္စု ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ)အမည္ကို ဆက္လက္ အသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ သုံးသပ္ၿပီး ညီလာခံ တက္ေရာက္သူအားလုံးက ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)အျဖစ္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳခဲ့သည္။
ညီလာခံမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ-
(၁)၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္
(၂)ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊      ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ ဦးခြန္ဝင္းကိုတို႔မွ တာဝန္ယူ     သြားေရာက္ ေလၽွာက္ထားတင္ျပရန္။
(၃) ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ပါတီ၏ အမွတ္သေကၤတ(လိုဂို)တံဆိပ္မွာ နဂါးကို အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ အသုံးျပဳရန္
(၄)ပါတီဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို(၂၉-၃-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေဒသအသီးသီး၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာထိ ပါတီဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ပါတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္(၁၁၆)ဦးႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္(၄၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ ၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး အေနျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း အစည္းအေဝးေပါင္း(၂၁)ႀကိမ္မွ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပါင္း (၁၁၆)ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ (၂၉-၄-၂၀၁၀) ရက္ေန႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝးတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အတည္ျပဳသည့္အျပင္ ပင္လုံ၊ လြိဳင္လင္၊ နမ့္စန္၊ လင္းေခး၊ မိုင္းပန္၊ ေမာက္မယ္၊ ဆီဆိုင္၊ ဟိုပုံး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီး၊ ေညာင္ေ႐ႊ၊ ရပ္ေစာက္၊ ပင္းတယ၊  ကေလာ၊ ေနာင္တရားႏွင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို (၁၅-၅-၂၀၁၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အုပ္စုပါတီအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးေကာ္မတီကို (၃၆)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကို (၁၅)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအမႈေဆာင္ကို (၁၅)ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေက်း႐ြာ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ကို (၃)ဦးမွ (၅)ဦးအထိ ဖြဲ႕စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသည္အထိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေပါင္း(  ) ႏွင့္ ရက္ကြက္ေက်း႐ြာအုပ္စုေပါင္း(   ) ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ုံးဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပင္လုံၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲမ်ားကို (၁၈-၇-၂၀၁၀)ရက္ေန႔တြင္ တၿပိဳင္တည္း ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးနယ္မ်ားအတြက္ အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္မည့္ ဗဟိုဌာနခြဲ႐ုံး သထုံၿမိဳ႕နယ္႐ုံး ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို (၂၉-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္ တင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သထုံၿမိဳ႕နယ္အဆင့္  ေနာင္ကုလား အလယ္႐ြာ ဆိုင္းဘုတ္ကို (၄-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳင္ကေလး ေက်း႐ြာ အုပ္စုအဆင့္ႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့က်ိဳက္ေက်း႐ြာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို(၅-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေက်ာ္ႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုင္းဘုတ္ ကို(၆-၇-၂၀၁၂)ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ထီလုံေက်း႐ြာ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲကို (၇-၇-၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇရပ္ႀကီး ေက်း႐ြာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို (၄-၁၁-၂၀၁၂) ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း အသီးသီး ဆိုင္းဘုတ္မ်ား တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံအပ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု ပါတီဝင္မ်ားသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို အရင္းခံၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့၍ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ပါတီစုံ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၁၀)ခု ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ အားလုံးအႏိုင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

Powered by Blogger.